15 opiskelija-apuaika>

15 opiskelija-apuaika>

§ 15 BAföG

(1) Koulutus järjestetään sen kuukauden alusta, jonka aikana koulutus alkaa, mutta aikaisintaan hakemuskuukauden alusta..

(2) Koulutustukea tarjotaan oppisopimusjakson ajaksi – mukaan lukien oppituntien ja luentojen vapaa-aika -, mutta 2 §: n 1 momentin 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitettujen korkeakoulujen ja akatemioiden opintokurssien osalta tämä tapahtuu vain 15 a §: n mukaisen enimmäisrahoitusjakson loppuun saakka. Etäopetuslaitoksissa koulutustukea tarjotaan enintään 12 kalenterikuukaudeksi.

(2a) Koulutusta tarjotaan myös niin kauan kuin harjoittelijoita estetään suorittamasta koulutusta sairauden tai raskauden takia, mutta enintään kolmannen kalenterikuukauden lopussa.

(3) Enimmäisrahoitusjakson lisäksi koulutustukea annetaan kohtuullisen ajan, jos he

 1. vakavista syistä,
 2. seurauksena Pflegezeitgesetzin 7 §: n 3 momentissa tarkoitetusta lähisukulaisesta, joka luokitellaan sosiaaliturvajärjestelmän yhdestoista kirjan – sosiaalivakuutus – 14 ja 15 §: n mukaisesti, ainakin palkkaluokkaan 3,
 3. seurauksena osallistumisesta lakisääteisiin ja lakisääteisiin komiteoihin ja elimiin

a) 2 §: n 1 momentin 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitetut korkeakoulut ja yliopistot,

b) Opiskelijoiden omahallinto oppilaitoksissa, kuten määritelty kirjassa a,

c) Studentenwerke ja

d) maista,

 • lopputentin epäonnistumisen seurauksena,
 • vammaisuuden, raskauden tai alle 14-vuotiaan lapsen hoidon ja kasvatuksen seurauksena
 • on ylitetty.

  (3a) 2 §: n 1 momentin 1 virkkeen 6 kohdassa tarkoitetut korkeakoulujen ja akatemioiden oppisopimusopiskelijat, jotka osallistuvat itsenäiseen opinto-ohjelmaan, saavat valmistumisapua enintään 12 kuukauden koulutustukeen myös enimmäisrahoitusjakson tai 3 kohdan mukaisen rahoitusjakson päätyttyä. Numero 1, 3 tai 5, jos harjoittelijat on päästetty loppukokeeseen viimeistään neljän lukukauden kuluttua kyseisestä päivämäärästä ja tarkastuslautakunta todistaa pystyvänsä suorittamaan koulutuksen valmistumisapuaikana. Jos loppukoetta ei anneta, 1 kohtaa sovelletaan edellyttäen, että harjoittelijat esittävät koulutuskeskuksesta vahvistuksen, että he voivat suorittaa koulutuksen apuajan kuluessa tutkinnon suorittamiseksi..

  (4) (Poistettu)

  Hallinnollinen määräys BAföG: n 15 §: ään

  kohtaan 1

  15.1.1 Koulutusta järjestetään sen kuukauden alusta, jona koulutus on aloitettu, edellyttäen, että viimeistään kyseiseen kuukauteen on jätetty kirjallinen pyyntö.

  kohtaan 2

  15.2.1 Koulutustukea ei tarjota niin kauan kuin oppisopimusopiskelija ei käy koulutuskeskuksessa syystä, josta hän vastaa tai ei osallistu harjoitteluun.

  15.2.2 Koulutuksen tuki maksetaan kokonaisuudessaan siitä kuukaudesta, jonka aikana koulutusjakso päättyy.

  15.2.3 Muuna kuin opetusjaksona koulutustukea voidaan tarjota vain siinä tapauksessa vuodessa ei ylitä 77 lomapäivää. Tämä ei koske korkea-asteen luennotonta aikaa.

  Jos ei-opetusaika ylittää 77 lomapäivää vuodessa, apurahan kestoa vähennetään yhdellä kalenterikuukaudella jokaisesta aloitetusta 26 lomapäivän jaksosta..

  15.2.4 Kalenterikuukausina, jona harjoittelija on lomalla, harjoittelutukia ei tarjota. Katso myös 9.2.2 kohdan 2 virke.

  15.2.5 Koulutusta tarjotaan yleensä koulutuksen ajaksi. Osallistuessaan korkeakoulujen tai 2 §: n 3 momentin mukaisina opintojaksoina vastaavina nimettyinä koulutuskeskuksina, ylennys enimmäisrahoitusjakson jälkeen, mutta vain, jos 15 §: n 3 momentin tai 15 §: n 3 a: n edellytykset täyttyvät.

  kohtaan 2a

  15,2 a.1 Kuukautta, jolloin koulutusta haittaavan tapahtuman alku alkaa, ei sisällytetä kolmen kuukauden määräaikaan.

  kohtaan 3

  15.3.1 Aika on sopiva, jos se vastaa ajan menettämistä syystä, joka oikeuttaa tukikelpoisuusajan ylittymisen.

  Riittävä on aina ylitysaika, jonka toimivaltainen viranomainen on määrännyt, esim. Esimerkiksi tarkastuslautakunnan vaatimus toistaa kiinteä lukumäärä opintojaksoja loppukokeen jälkeen on epäonnistunut.

  15.3.2 Enimmäisrahoitusjakson lisäksi koulutustukea ei tarjota 3 kohdan mukaisesti, jos todetaan, että harjoittelija ei suorita koulutusta 3 momentissa määritellyn kelpoisuusajan kuluessa tai että hän täyttää lakisääteiseen tilintarkastukseen pääsyä koskevat vaatimukset (ks. Myös 15.3 a.4 alakohta) a ja 15.3 a.5).

  numeroon 1

  15.3.3 Erityisesti vakavia syitä, jotka voivat perustella tuen enimmäisrahoitusjakson jälkeen, ovat

  • sairaus,
  • koulutuksen keskeyttäminen armeijan tai virkamiesten suorittamiseksi, nämä vastaavat palvelut (esim. asepalveluslain 13 b §: n, "kehityspalvelun" 14 a, 14 b §: n ja "muut palvelut ulkomailla" mukaan), vapaaehtoinen sosiaalinen palvelu tai ekologinen vuosi,
  • tentti-ajan pidentäminen, jotta harjoittelija ei voi edustaa sitä (esim. tutkijan äkillisen sairauden tapauksessa),
  • myöhäinen pääsy tentteihin vaadittaville kursseille (esim. "internal numerus clausus"),
  • välitentin ensimmäinen epäonnistuminen, jos se on edellytys koulutuksen jatkamiselle; Sama koskee lukukauden ensimmäistä kertaa toistamista suoritustodistuksen epäonnistumisen vuoksi, jos suoritusta on todistettava jatkuvasti välitutkimuksen sijaan.

  Näiden vakavien syiden on oltava syy koulutuksen viivästymiseen. Viivästystä ei saa välttää kohtuullisella tavalla harjoittelijan kannalta.

  Epäselvissä tapauksissa vastuullinen terveysviranomainen voidaan kuulla keskinäisen avunannon avulla sairaudesta.

  15.3.3 a (Poistettu)

  numeroon 2

  15.3.4

  15.3.5 (Poistettu)

  numeroon 4

  15.3.6 Loppukoetta ei suoriteta, jos harjoittelija on suorittanut kaikki tarkastukset, jotka hänen oli suoritettava asiaa koskevien koesäännösten mukaisesti, mutta kaiken kaikkiaan ilman tulosta. Edellä 3 momentissa 4 tarkoitetun loppukokeen suorittamatta jättämisen katsotaan tapahtuneen myös, jos kokeen katsotaan epäonnistuneen, koska tenttiosa epäonnistui ilman, että ehdokas suorittaa kaikkia tarkastuksia. Toisaalta kelpoisuusaikaa ei pidennetä, jos muista syistä (esim. Petoksesta, poissaolosta) loppukoetta pidetään epäonnistuneena.

  Edellä 15 §: n 3 momentin 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, jos testi on läpäissyt osittain ja harjoittelija hyväksytään jatko- tai toistotestiin jäljellä olevien osien suhteen..

  15.3.7 Rahoitus 3 kohdan 4 alakohdan mukaisesti on mahdollista vain, jos loppukoe on suoritettu onnistuneesti 15 a §: n mukaisen enimmäisrahoitusjakson aikana tai pidennetyn rahoitusjakson aikana numeroiden 1, 3 ja 5 mukaisesti. Jos tentti epäonnistuu jonkin tentin osan epäonnistumisen takia, koulutustuen suorittaminen edellyttää, että harjoittelija olisi voinut vaatia harjoittelutukea ensimmäisen testin viimeiseen osaan saakka..

  numeroon 5

  15.3.8 Vammaisuuden on oltava syy koulutuksen viivästymiseen. Epäselvissä tapauksissa vastuullinen eläketoimisto voidaan kuulla keskinäisellä avulla.

  Vammaisuutta selvitettäessä on yleensä otettava huomioon muiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämät todistukset (esim. Vakavasti vammaisia ​​koskevan lain 3 ja 4 §: n mukaan). Muodostuksen edistämisviraston tulisi tutkia erikseen, onko vammaisuus koulutuksen viivästymisen syy.

  15.3.9 Lapsina on pidettävä kohdassa 25.5.1 mainittuja henkilöitä.

  15/3/10 Raskauden tai enintään kymmenen vuoden ikäisen lapsen hoidon tai kasvatuksen on oltava syynä koulutuksen viivästymiseen. Seuraavat ajat ovat aina sopivia 15 §: n 3 momentin 5 kohdan nojalla:

  • Raskaus: 1 lukukausi,
  • 5 vuoden ikään asti: 1 lukukausi vuodessa,
  • lapsen 6. ja 7. vuodeksi: yhteensä 1 lukukausi,
  • lapsen 8.-10. vuodelle: yhteensä 1 lukukausi.

  15 §: n 3 momentin 5 kohdan mukainen etuus ei saa ylittää yhtä lukukautta vastaavina ajanjaksoina, vaikka useita lapsia hoidettaisiin samanaikaisesti. Se voidaan jakaa molemmille opiskelijoille. Tässä tapauksessa vanhempien on annettava lausunto siitä, kuinka lastenhoito jaettiin heidän keskenään.

  kohtaan 3a

  15,3 a.1 Apua tutkinnon suorittamiseen § 15 Abs 3 a mukaan voidaan antaa vain yliopisto-opiskelijoille, jotka osallistuvat itsenäiseen opinto-ohjelmaan. Itsenäisten ammatinharjoittajien lisäkoulutuksessa (esim. § 7 Abs. 2 Nr. 2 mukaan) § 15 Abs 3 a ei koske.

  15,3 a.2 15 §: n 3 a kohta sääntelee lopullisen tutkinnon suorittamista. Se maksetaan myös, jos rahoitusta ei ole etukäteen pyydetty. 15 §: n 3 momentin ja 48 §: n säännöksiä ei saa soveltaa hakemuksen voimassaoloaikana.

  15,3 a.3 Tutkinnon suorittamisen avun edellytyksenä on

  • Pääsy loppukokeen suorittamiseen enimmäisrahoitusjakson aikana tai neljän lukukauden kuluessa enimmäisrahoitusjakson päättymisestä tai pääsy loppukokeeseen pidennetyllä rahoitusjaksolla 15 §: n 3 momentin 1, 3 tai 5 mukaisesti tai neljän lukukauden kuluessa tämän rahoitusjakson päättymisestä. ja
  • jätetään koulutuskeskukselta tai koekeskukselta todistus, joka vahvistaa, että harjoittelija voi suorittaa koulutuksensa viimeistään 12 kuukauden kuluessa.

  Rahoitus myönnetään yleensä 12 kuukaudeksi: ei ole tarpeen erotella yksittäisen opinto-ohjelman mahdollista koeaikaa (esimerkiksi jos se on alle 12 kuukautta) opinto- ja tenttisäännösten mukaan..

  Jos virastolla on todisteita siitä, että harjoittelija suorittaa koulutuksen ennen 12 kuukauden jakson päättymistä, hyväksyntä vaaditaan lyhyemmäksi.

  15,3 a.4 Todistuksen tulee antaa tiedekunnan kokopäiväinen jäsen tai tenttitoimiston päällikkö.

  15,3 a.4 a Jos ns. Liukuvien koemenettelyjen tapauksessa pääsy loppukokeeseen tapahtuu jo välikokeen jälkeen, tenttiviraston todistuksessa on oltava lausunto siitä, onko kaikki olennaiset opintojakson suoritukset jo suoritettu; tämän havainnon on oltava perusteltu. Koulutuksen edistämisviraston on myös tutkittava todistus erityisen huolellisesti tästä näkökulmasta.

  15,3 a.5 Tutkinto-ohjelmissa, joilla ei ole pääsymenettelyä, pääsy loppukokeeseen 15 §: n 3 momentin a kohdan mukaisesti. Esimerkiksi tutkintotodistuksen / diplomityön myöntäminen tai tenttipäivien ilmoittaminen.

  15,3 a.6 (Poistettu)

  Tällä sivustolla olevat lait ja määräykset ovat vain tiedoksi eivätkä ole virallisia. Siksi oikeellisuudelle ja ajankohtaisuudelle ei voida takeita.

  Related Posts

  Like this post? Please share to your friends:
  Christina Cherry
  Leave a Reply

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: