Viestintälaki (ensisijaisuus): Bundesverband digitale wirtschaft (bvdw) e

Viestintälaki (ensisijaisuus): Bundesverband digitale wirtschaft (bvdw) e

Ajan tasalla olevat tiedot sähköistä yksityisyyttä koskevasta asetuksesta

Tässä vaiheessa pidämme sinut ajan tasalla suunnitellun sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen lainsäädäntömenettelyn tilanteesta.

PÄIVITYS 01.11.2019

Päivitetty luettelo sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta

Televiestintäneuvoston työryhmä (WP TELE) keskustelee 7. marraskuuta 2019 jälleen luonnoksesta uudeksi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi, joka on parhaillaan EU: n neuvostossa. Valmistellessaan tätä päivämäärää puheenjohtajavaltio Suomi on jälleen esittänyt asiakirja-aineiston päivitetyn version. Uusi teksti on saatavilla TÄSTÄ.

Kaksi asiaa tulisi keskustella ennen kaikkea.

Tässä puhutaan jälleen puheenjohtajavaltio Suomen viimeisimmistä ehdotetusta tarkistuksista. Lähtökohtana on pohdinta siitä, pitäisikö soveltamisalan viitata vain tietoihin, jotka ovat parhaillaan elektronisen "siirron" aikana, vai myös päätelaitteeseen tallennettuihin tietoihin. Kun nämä tiedot on vastaanotettu / vastaanotettu, sähköisen yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia ei enää pitäisi soveltaa. Viimeisessä tekstissä oletetaan kuitenkin, että tiedon varastoinnin käsite oli "olennainen osa sähköistä viestintäpalvelua". Tämä on johtanut epävarmuuteen siitä, tallennetaanko tallennetut tiedot nyt. Selvyyden vuoksi todetaan nyt, että haluat keskustella kahdesta vaihtoehdosta. Joko tietojen käsittely tallennuksen jälkeen 6 a artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti olisi sallittava suostumusta varten tai otettaisiin käyttöön joustavampi este "pyydetyn palvelun tarjoamiselle", mikä yksinkertaistaisi huomattavasti 7 artiklan tekstiä..

Lisäksi termi "kolmas osapuoli" olisi selkeytettävä. 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetään, että soveltamisala ei viittaa tietoihin niiden vastaanottamisen jälkeen, jotka käyttäjä käsittelee itse tai "kolmannen osapuolen" avulla. Aluksi voitiin tarkoittaa vain niitä "kolmansia osapuolia", jotka eivät tarjoa sähköistä viestintäpalvelua. Koska palveluntarjoajat voivat kuitenkin tarjota yhdistettyjä palveluja tuotteidensa kanssa, "kolmansien osapuolten" tulisi kattaa kyseiset tarjoajat. Sähköisen viestinnän tietosuojavaatimusten ohittamisen välttämiseksi olisi myös selvennettävä, että näin ei pidä olla, jos palvelu on (ja sisältyy siihen) kiinteä osa sähköistä viestintäpalvelua. Tässä on 3 vaihtoehtoa.

evästesäännöt

Muiden muutosten suhteen se koskee erityisesti "evästeiden perusteita" johdanto-osan 20 kappaleessa ja 8 artiklassa. Täällä käyttäjien todellisen valinnan vaatimusta tiukennetaan suostumuksen ja pääsyn ehdollisen yhteyden suhteen verkkosivuja käydessään. menee. Tämän pitäisi olla edelleen mahdollista, sikäli kuin käyttäjä saa kattavia tietoja evästeistä ja voi samalla käyttää vaihtoehtoista tarjousta, joka kieltää evästeiden käytön muuhun kuin teknisesti välttämättömään käsittelyyn (esimerkiksi Paymodelle). Tähän lisätään selvennys siitä, että päätelaitteisiin tallennettujen tietojen tallennus tai käyttö olisi sallittava, jos se ei ole välttämätöntä vain verkkosivuston, vaan myös päätelaitteen turvallisuudelle..

E-mail markkinointi

Lopuksi johdanto-osan kappaleessa selvennetään, että nykyisen asiakasmainonnan ulkopuolelle jättäminen on jäsenvaltioiden harkinnan varaa. Tätä säännellään tällä hetkellä UWG: n 7 §: n 3 momentissa..

Päivitys 08.10.2019

BVDW allekirjoittaa yhdistyskirjeen sähköistä yksityisyyttä koskevasta asetuksesta

Televiestintäneuvoston työryhmä (WP Tele) keskustelee uudestaan ​​sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetusluonnoksesta 11. lokakuuta 2019. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteena on löytää täältä jäsenvaltioiden yhteinen kanta joulukuun lopussa 2019 ennen niiden pääsyä asiaan kolmikantakokouksessa. Ottaen huomioon edelleen lukuisat ja vakavat huolenaiheet yksittäisistä säännöksistä sekä ilmeiset epäjohdonmukaisuudet GDPR: n kanssa, BVDW on allekirjoittanut laajan järjestön kirjeen, joka on liittoutunut kaikille jäsenvaltioiden edustajille EU: n neuvostossa. Koska BVDW on jo kauan vaatinut, uuden EU: n komission on perusteellisesti tarkistettava suunnitellut säädökset etenkin vuonna 2020 pidettävän GDPR: n arvioinnin yhteydessä. Idean on oltava sallittu, asiakirja-aineisto tai ainakin sen osat tarvittaessa. perääntyä ja miettiä uudelleen.

Päivitys 07.10.2019

Suomen puheenjohtajakausi uudella tekstillä

Puheenjohtajavaltio Suomi julkaisi uuden tekstiluonnoksen suunnitellusta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta 4. lokakuuta 2019. Tekstin on tarkoitus olla perusta neuvoston työryhmän (WP TELE) keskusteluille, jotka on tarkoitus pitää 11. lokakuuta 2019. Esimerkiksi, teksti sisältää lisäyksiä johdanto-osan 20 kappaleeseen. Sitä on muutettu lukemaan DSGVO: n ja ePrivacyVO: n välinen suhde seuraavasti:

 • Siksi mikä tahansa tällainen häirintä käsittely – ja tallennusominaisuuksien käyttö sekä tietojen keruu loppukäyttäjän päätelaitteet olisi sallittava vain loppukäyttäjän suostumuksella ja / tai erityisiin ja avoimiin tarkoituksiin. Loppukäyttäjän päätelaitteista kerätyt tiedot voivat usein sisältää henkilökohtaisia ​​tietoja. Koska tämän asetuksen säännökset ja henkilötietojen suojaamista koskevat yleiset säännöt vahvistetaan asetuksessa (EU) 2016/679, kyseistä asetusta olisi sovellettava näiden tietojen käsittelyyn on kerätty loppukäyttäjän päätelaitteista. Asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklan ja tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti, se olisi käsiteltävä vain siihen tarkoitukseen, jota varten se kerätään loppukäyttäjän päätelaitteelta. laitteet.

Samoin 8 artiklan 1 kohdan d alakohtaan on tehty selventävä muutos, joka voi olla useiden kolmansien osapuolten jalostaja:

 • josvuoden loppuun mennessä tai kolmas osapuoli yksi tai useampi toimittajas Asetuksen (EU) 2016/679 28 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Johdanto-osan 21 kappaleen a.E. Mielenkiintoista kyllä, sulu on nyt lisätty lauseeseen poistamalla hakasulkeet. Ei ole täysin selvää, sovelletaanko tässä suostumuksen raja-arvoa:

 • Joissakin tapauksissa loppukäyttäjä pyytää loppukäyttäjälaitteiden soveltamista Lisäksi loppukäyttäjälle on annettu selkeitä, tarkkoja ja käyttäjäystävällisiä tietoja evästeiden tarkoituksista tai vastaavista tekniikoista ja on hyväksynyt haun käytön.

Lisäksi uuden alakohdan d) lisäämisellä 8 artiklan 2 kohtaan oli ilmeisesti tarkoitus tuottaa yhdenmukaisuus 8 kohdan 1 c alakohdan kanssa..

 • se mahdollistaa lähetettyjen signaalien käsittelyn missä "Se on välttämätöntä loppukäyttäjän pyytämälle palvelulle".

10 artikla poistetaan.

Päivitys 29.07.2019

Saksa sähköisen tietosuojalausunnon kanssa

Liittohallitus (BReg) antoi heinäkuussa 2019 ensimmäisen kattavan lausuntonsa ehdotuksesta neuvoston asetukseksi sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta. Siinä olevia ehdotuksia edeltää se, että sähköistä yksityisyyttä koskevan luonnoksen nykyinen teksti ei takaa loppukäyttäjien suojelun tasoa ja viestinnän luottamuksellisuutta, kuten EU: n perusoikeuskirjassa vaaditaan. Siksi Saksa ei voi hyväksyä tekstiä sen nykyisessä muodossa.

Siten tietojenkäsittelyn peruskiellon tulisi nimenomaisesti myös kaapata viestintätiedot, jotka tallennetaan päätelaitteisiin viestintäprosessin valmistumisen jälkeen. Poikkeuksia olisi sallittava, jos yritykset käyttävät tällaista tietoa pääsykseen lapsipornografiaan tai terrorismin sisällön torjuntaan.

Mitä tulee 8 artiklassa sallittuun tietojenkäsittelyyn, Saksa haluaisi jatkaa keskustelua tietosuoja-asetusten sallimista luettelosta viestintäohjelmissa ja viittaa 10 artiklaan. Tässä yhteydessä BReg vaatii 10 artiklan palauttamista muutettuun muotoon. Tietojemme mukaan tämä vaatimus ei kuitenkaan vielä ole enemmistö neuvostossa. D haluaa myös sitoutua vapauttamaan lupavaatimuksesta tietyn päätelaitteisiin liittyvän tietojenkäsittelyn (erityisesti "älykkäät mittarit" energia-alalla). BReg haluaisi jatkaa johdanto-osan 21 kappaleen a alakohdan tietojen toimittamista. tuetaan edelleen mainostuettujen verkkotarjousten poikkeusvaatimusta. Lisäluvan myöntämisessä rikosten tasolla ei kuitenkaan ole muutoksia, etenkin online-mainonnan yhteydessä tarjousten rahoittamiseksi.

Toisaalta uusi kanta laitteeseen liittyvän tietojenkäsittelyn suostumuksen ja online-tarjouksen tarjoamisen ehdollisen yhteyden hyväksyttävyyteen on kriittisen heikko. Tässä alun perin tukemaa kantaa ei pitäisi pikemminkin jatkaa, jos kantaan johdanto-osan 21 kappaleen e.e. neuvoston enemmistö oppii.

Päivitys 15.07.2019

Suomen puheenjohtajakausi uudella sähköisen tietosuojan tekstillä

Puheenjohtajavaltio Suomi on julkaissut toisen tekstiehdotuksen kahden ensimmäisen työryhmäistunnon jälkeen, viimeksi 17.7.2019. Tätä käsitellään tarkemmin kesäloman jälkeen (alkaen 11.09.2019).

Suoramarkkinointiviestinnän määritelmän sanamuoto 4 artiklan 3 kohdassa korostetaan. f ja muutokset johdanto-osan 32 kappaleeseen. Tietopohjainen verkkomainonta olisi nyt jätettävä 16 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle. On myös ilahduttavaa, että myös 10 artikla on peruutettu (edelleen). Puheenjohtajavaltio etsii nyt yhteistä kantaa joulukuuhun 2019 mennessä.

Päivitys 01.07.2019

Suomen puheenjohtajakauden kysely

Valmistellessaan 7. heinäkuuta 2019 pidettävää ensimmäistä työryhmäkokousta puheenjohtajavaltio Suomi on lähettänyt jäsenvaltioille sähköisen yksityisyyden suojakyselyn nykytilasta..

PÄIVITYS 21.05.2019

Romanian puheenjohtajakausi vain edistymiskertomuksella

Puheenjohtajavaltio Romania ei lopeta neuvotteluja suunnitellusta ePrivacvy-asetuksesta – toisin kuin aiemmin ilmoitettiin – yhteisellä kannalla. Virallisessa ohjelmassa oli tarkoitus hyväksyä yhteinen kanta jäsenvaltioiden keskuudessa televiestintäneuvoston kokouksessa 7. kesäkuuta 2019. Silloin komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä olisi aloitettu ns. Kolmikantakokoukset. Pysyvien, sisällöllisten erojen vuoksi suunnitelma on nyt poissa käytöstä. Sen sijaan puheenjohtajavaltio on nyt esittänyt lopullisen edistymisraportin, josta on vielä äänestettävä pysyvien edustajien komiteassa ja joka hyväksytään 7. kesäkuuta..

Koska lakiehdotuksen merkittäviä osia kritisoidaan jatkuvasti – etenkin suunnitellut evästeasetukset -, askel on looginen. Päätepisteiden ja tietosuojan välinen järjestelmällinen päällekkäisyys on tutkittava uudelleen. Loppujen lopuksi on myös tärkeää selkeyttää kokonaisvaltaisesti paremmin esitetyt kysymykset yleisen tietosuoja-asetuksen tarkistuksen yhteydessä ristiriitaisten arviointien välttämiseksi..

Romanian jälkeen Suomi ottaa puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta 2019. Tekstin käsittelyä odotetaan jatkavan Euroopan parlamentin vaalien jälkeen vuoden jälkipuoliskolla.

PÄIVITYS 13.03.2019

Kompromissimääräykset sähköistä yksityisyyttä koskevasta asetuksesta

Puheenjohtajavaltio Romania esitti 13. maaliskuuta 2019 ilmoitetun kompromissiehdotuksen tulevan sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen osista. Hän osallistuu työryhmän kokousta varten "Televiestintä ja tietoyhteiskunta" (WP TELE) 14. maaliskuuta, teksti 22.03.2019, jossa on joitain muutoksia asetuksiin, jotka on lueteltu edeltävässä asiakirjassa. Ainakin johdanto-osan 20 kappaleessa osittainen selvennys suostumuksen kytkemiseen verkkosivustovierailuun. Siellä se nyt on (käännetty – korostus tässä):

"THE Pääsy sisältöön verkkosivusto, joka on saatavana ilman suoraa rahaa, suostumuksesta loppukäyttäjän tallentaa ja lukea evästeitä ylimääräisiä tarkoituksia varten tehdä riippuvaiseksi, Olisiko yleensä sitä ei pidetä suhteettomana varsinkin jos loppukäyttäjä voi valita tarjouksen, joka sisältää toisaalta suostumuksen evästeiden käyttöön ylimääräisiin tarkoituksiin, ja toisaalta saman toimittajan vastaavan tarjouksen, joka ei sisällä suostumusta tietojen käyttämiseen ylimääräisiin tarkoituksiin. Toisaalta joissain tapauksissa voidaan pitää suhteettomana asettaa pääsy sivuston sisältöön ehdollisena suostumuksella tällaisten evästeiden käyttöön. Tämä pätee normaalisti tiettyjä palveluita tarjoaviin verkkosivustoihin, kuten viranomaisten sivustoihin, joissa käyttäjällä on vähän tai ei muita vaihtoehtoja kuin käyttää palvelua, eikä hänellä siten ole todellista valintaa evästeiden käytössä. "

Kaikesta muusta tekstistä keskustellaan edelleen, etenkin viimeisimmissä kysymyksissä tarvittavien sääntöjen kartoittamisesta lapsipornon ja terrorismin torjumiseksi..

PÄIVITYS 22.02.2019

Neuvoston puheenjohtajana toiminut Romanian tasavalta esittelee uutta tekstiluonnosta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta

Perustuu viimeiseen keskusteluasiakirjaan ja valmistellaan työryhmäkokousta "Televiestintä ja tietoyhteiskunta" Neuvoston puheenjohtajavaltio Romania on nyt toimittanut 22. helmikuuta 2019 ja 22. helmikuuta 2019 uuden, muutetun ehdotusluonnoksen suunnitellusta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta (ePV)..

Muutokset liittyvät pääosin – mutta ei vain johdanto-osan kappaleisiin. Erityisesti mainonnan rahoittaman ja siten ilmaisen verkkosivuston sisällön pääsyrajoituksia koskevat selitykset on muutettu säädöksissä 20. Äskettäin esitelty Erw-G 20a käsittelee mahdollisuutta kerätä useille palveluntarjoajille ja useisiin tarkoituksiin yhdistetty suostumus erillisen suostumuksen kaskadien välttämiseksi. Digitaalisen ympäristön "suostumuksen väsymys" -ongelma on suuri ongelma, kun lainsäätäjät keskittyvät suostumukseen valintatapana..

Neuvoston puheenjohtajavaltion Itävallan alaisuuteen lisätty sanamuoto, joka koskee sopimuksellista käsittelyä mainostarkoituksissa (johdanto-osan 21 a kappale E), on edelleen sisällytetty. Samalla korostetaan suostumattoman käsittelyn mahdollisuutta IOT-viestinnässä. Missä määrin selkeästi määritettävän sovellusturvan pitäisi olla täällä, jää ennen >Taustaa matkustajasuhteiden laajalle ymmärtämiselle GDPR: ssä on epäselvä. Erw.G 21a: ssa nähdään sallittu käsittely verkkosivustojen parannusten alueella. Sen sijaan, että käydä todellisuudessa ja viitata sallittu käsittely siihen, että järjestelmiä voidaan jatkuvasti mukauttaa ja optimoida, sallitun määrittäminen rajoittuu vierailijoiden tai turva-asetusten laskemiseen.

4 artiklassa käsittelyn käsitteen määritelmää on selkeytetty, ja samalla ePV: n soveltamisalaa on selkeytetty siten, että viittauksella henkilöön ei ole merkitystä. Uusi muotoilu pahentaa entisestään tietosuojalain (jota sovelletaan vain henkilötietoihin) ja televiestintälain ongelmia. Koska ongelma on sallitun käsittelyn oikeusperustassa. EpV: n pakottavan (väliaikaisen) sovelluksen tapauksessa DSGVO: n lukuisat oikeusperustat eivät enää ole rajoittamattomasti käytettävissä, edes tietojenkäsittelyä varten henkilötietojen tallentamisen tai terminaaliin (jo) tallennettujen tietojen pääsyn jälkeen.

8 artikla on suurelta osin ennallaan. 10 artikla poistetaan, vaikka Erw.G 20a -selaimen asetuksissa – joiden pitäisi voida toimia "suostumuksina" – suositaan: Käyttäjäystävällisellä ja läpinäkyvällä tavalla ". Kuinka tämä vastaa DSGVO: n suostumuksen vaatimuksia, ei ole selvää.

PÄIVITYS 07.02.2019

Puheenjohtajavaltio Romania julkaisee uuden keskusteluasiakirjan nykyisestä asetusehdotuksesta

Neuvoston AG WP Telen tammikuussa 2019 pidettyjen lukuisten vaihtokokouksien perusteella neuvoston puheenjohtajavaltio Romania on julkaissut uuden keskustelun asiakirjasta. Tarkoituksena on tehdä kompromissiehdotuksia asioista, joiden perusteella yksittäisten jäsenvaltioiden valtuuskunnat ovat edelleen ongelmallisia / ratkaisematta. 8-10 artiklaan (poistettu) ei ehdoteta mitään sisällöllisiä muutoksia. Johdanto-osan kappaleissa olisi kuitenkin tehtävä selväksi, että suostumus voidaan antaa myös toimittajan eri tarjouksissa ja eri tarkoituksiin (johdanto-osan 20 a kappale (uusi)). Tämän tarkoituksena on torjua liiallisia suostumusta koskevia pyyntöjä, jotka johtavat suostumuksen väsymykseen.

Johdanto-osan 21 kappaleessa lisätekstissä olisi selvennettävä, että päätelaitteen muistitoimintojen käyttämiseksi (evästeiden pudottaminen) vaadittujen tavoitteiden ylittämiseksi on vaadittava suostumus. Tämä korjaa myös ongelmaa, että suostumus voi vaikuttaa loppukäyttäjään, mutta se on myös ajateltavissa työntekijöiden ympäristöissä (esimerkiksi työasemilla) ja siltä osin kuin työntekijöiden tietosuoja olisi otettava huomioon.

Neuvoston puheenjohtajavaltio Romania oli hiljattain ilmoittanut aikovansa pyrkiä kompromissitekstin luomiseen neuvostossa. Neuvotteluvaltuudet olisi saavutettava kesäkuun 7. päivään mennessä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ​​onko tämä aikataulu realistinen sillä välin tapahtuvien Euroopan parlamentin vaalien valossa.

PÄIVITYS 27.11.2018

Digitaaliset yhdistykset ja vaatimukset WP Telelle ja ministeriöille

Ennen seuraavaa televiestintäneuvoston kokousta 4. joulukuuta BVDW puolusti yhdessä lukuisten digitaalisten yhdistysten kanssa ePrivacy-asiakirjan täydellistä tarkistamista sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Viestinnän suojaamista varten tarvittavien asetusten ja online-palvelujen riittävän sääntelyn välillä on luotava tasapainoinen, ennen kaikkea välttämättä DSGVO-yhteensopiva suhde. Tämä ei ole varmaa nykytilanteen jälkeen. Tämän perusteella neuvotteluja ei voida käydä.

PÄIVITYS 26.11.2018

Puheenjohtajavaltio Itävalta uudella edistymiskertomuksella

Valmistellessaan seuraavaa televiestintäneuvoston (WP TELE) kokousta 4. joulukuuta 2018 puheenjohtajavaltio Itävalta on julkaissut uuden edistymisraportin uuden sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen tilanteesta. Julkaisua edelsi myrskyinen äänestys jäsenvaltioiden keskuudessa. Neuvoston puheenjohtajavaltio oli ilmoittanut 8. marraskuuta 2018 siirtävänsä sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan paketin jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komitealle (COREPER). Tämä olisi tehtävä neuvoston työryhmän (WP TELE) neuvotteluajan päättymiseksi ja mandaatin saamiseksi aloittaa kolmikantakokoukset Euroopan parlamentin ja EU: n komission kanssa. Ilmeisesti tämä lähestymistapa ei kuitenkaan tukenut täysin asiakirja-aineistoon osallistuvia jäsenvaltioita. Siirto COREPERiin on siksi peruutettu. Itse asiassa asiakirja-aineiston peruskysymyksiin ei ole vastattu. Saksan yleistä mielipidettä ei vieläkään ole saatavilla. Digitaalitalouden kannalta on nyt tärkeää tehdä lopulliset päätökset ja ainakin tukea ehdotettua 10 artiklan poistamista. Kuitenkin, kuten keskustelu 8–10 artiklan evästeitä koskevista säännöistä, jotka ovat erityisen merkityksellisiä verkkoteollisuuden kannalta, nykyinen teksti ei pysty tarjoamaan DSGVO: n johdonmukaisuutta tai tulevaisuuden oikeusvarmuutta. Pikemminkin tämä alue olisi nyt jätettävä kokonaan ulkopuolelle ja koko asia sen sijaan, että se suunnitellaan kokonaan uudelleen vuonna 2020 BKT: n arvioinnin yhteydessä.

PÄIVITYS 26.10.2018

Neuvoston työryhmä keskustelee uudesta luonnoksesta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevaksi asetukseksi

EU: n neuvoston työryhmän kokouksessa 26. lokakuuta 2018 keskusteltiin lisäehdotuksista nykyiseen sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusluonnokseen. 10 artikla (ohjelmistovelvoite) poistetaan myös viimeisimmästä luonnoksesta. Jäsenten edustajien välillä ei ole tällä hetkellä yksimielisyyttä siitä, että luonnos on neuvoteltavissa tässä muodossa. Saksassa monopolien komissio kommentoi äskettäin kriittisesti sähköisen yksityisyyden suojaa koskevaa ehdotusta, koska se pelkää yksittäisten markkinatoimijoiden kilpailuhaittoja. Monopolikomission arvioinnista:

"Aikaisemmat sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusluonnokset vaikuttavat kuitenkin epätasapainossa. Näitä luonnoksia toteutettaessa asetuksella olisi toisaalta vahvistettava entistäkin vahvempien online-mainonnan toimijoiden eli suurten verkkoalustojen asemaa verrattuna muihin markkinaosapuoliin, vaikka sen pitäisi samalla vaikuttaa kielteisesti heidän liiketoimintaansa. Toisaalta muiden tarjoajien mahdollisuudet mainosmarkkinoilla ja pienempien sisällöntuottajien jälleenrahoitusmahdollisuudet ovat heikentyneet. Sitä paitsi tuskin tutustu käyttäjien yksityisyyteen ja yksityisyyteen. "(Kilpailu 2018, XXII. Monopolies-komission pääraportti v. 3.7.2018, luku 4; Kohta 4.4.2, Tz. 1194 ff, saatavana täältä.)

Joitakin uuden luonnoksen aiheita yhdellä silmäyksellä:

Lisäys kytkentäkieltoon huomautuksessa 19 a.E:
Pääsy verkkosivuston sisältöön ilman suoraa maksua colisäksi loppukäyttäjän suostumuksella evästeiden tallentamiseen ja lukemiseen ylimääräisiä tarkoituksia varten yleensä sitä ei pidetä suhteettomana erityisesti jos loppukäyttäjä voi valita tarjouksessa, joka sisältää suostumuksen lisätietojen toimittamiseen. Sitä vastoin joissain tapauksissa voidaan katsoa, ​​että pääsy verkkosivustosisältöön edellyttää evästeiden suostumusta suhteeton. Tämä pätee yleensä verkkosivustoille, jotka tarjoavat tiettyjä palvelut, kuten ne tarjoaa viranomaiset, jossa käyttäjällä voidaan nähdä olevan vain vähän mahdollisuuksia käyttää palvelua, ja siten hänellä ei ole todellista valintaa evästeiden käytöstä.

Lisäys luvattomaan käsittelyyn vastineeksi. 21 a.E:
Suostumuksen ei pitäisi olla tarpeen, jos päätelaitteiden käyttö vaaditaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen, kuten Internet-laitteiden käyttämät (esimerkiksi kytketyt laitteet, kuten kytketyt termostaatit), joita loppukäyttäjä pyytää. Joissakin tapauksissa loppukäyttäjä pyytää loppukäyttäjälaitteiden soveltamista Lisäksi loppukäyttäjälle on annettu selkeitä, tarkkoja ja käyttäjäystävällisiä tietoja evästeiden ja vastaavien laitteiden tarkoituksista.

Todistus kyseisen terminaalin suostumuksesta teknisellä protokollalla 4 a artiklan 2 a kohta:
Sikäli kuin rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan rekisteröityä, tekninen protokollanäyttää että suostumus annettu päätelaitteesta osoittaa loppukäyttäjän suostumus 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Käsittelylupa vain rajoitettuihin tilastotutkimuksiin 8 artiklan 2 kohdan c alakohta:
se on välttämätöntä tilastollisessa laskennassa, joka on rajoitettu siihen kuluneeseen aikaan, eikä sitä enää tarvita tähän tarkoitukseen.

Tekninen portin ylläpito selaimessa, 10 artikla:
Jatkuu isku.

PÄIVITYS 17.07.2018

Neuvoston työryhmä äänestää 10 artiklan poistamisesta

EU: n neuvoston työryhmän kokouksessa 17. heinäkuuta 2018 tehtiin lisämuutoksia sähköisen yksityisyyden suoja-asetusluonnokseen. Johdanto-osan 20 kappaleen sanamuotoon on tehty merkittäviä muutoksia sen suhteen, onko sallittua kieltää verkkosivuille pääsy ilman käyttäjän suostumusta tiettyihin tarkoituksiin, ja 10 artiklan poistamiseen..

Johdanto-osan 20 kappaleeseen tehdyllä tarkistuksella poistetaan rajoitus "laillisiin tarkoituksiin", jotka aikaisemmin asetti neuvoston puheenjohtajavaltio Bulgaria. Toisaalta nykyinen ehdotus sisältää "korvausvaihtoehdon" palkkamuodon muodossa. Tämä herättää kysymyksen siitä, pitäisikö tämän olla pakollista kytkentää vai onko vain esimerkki korvausvaihtoehdoista evästeen suostumuksen sijasta. Jälkimmäinen olisi vaatia, koska lainsäätäjä ei voi yksipuolisesti määritellä palveluntarjoajan kehittämien liiketoimintamallien yksilöllistä suunnittelua.

Lisäksi kapea enemmistö äänesti 10 artiklan poistamisen puolesta. Digitaalitalous on kritisoinut tätä "teknistä" asetusta ankarasti sen perustamisesta lähtien, koska se ei ollut teknisesti tai kaupallisesti kannattava eikä toteutettavissa markkinoiden näkökulmasta.

Jäsenvaltioilla on määräaika kommentoida neuvoston ehdotusta 17. elokuuta 2018 saakka. Seuraava neuvoston edustajakokous on suunniteltu syyskuun puoliväliin 2018. Saksa ei ole toistaiseksi lisännyt alkuperäistä lausuntoaan.

PÄIVITYS 10.7.2018

Neuvoston puheenjohtajavaltion Itävallan uusi tekstiluonnos

Neuvoston uusi puheenjohtajavaltio Itävalta toimitti 10. heinäkuuta 2018 uudelleen ehdotusluonnoksen suunnitellusta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta. Tekstissä olevien ehdotusten tulisi olla perusta seuraavalle neuvoston edustajakokouksen 17. heinäkuuta 2018 pidettävälle kokoukselle.

Tarkistukset koskevat pääasiassa erityisen ongelmallista 8 artiklaa ja 10 artiklaa sekä niitä vastaavia johdanto-osan kappaleita.

 • 8 artikla (Loppukäyttäjien päätelaitteiden suojaus)

Puheenjohtajavaltio Itävalta on todennut johdanto-osan 20 kappaleessa "lisätietoja ehdollisesta pääsystä verkkosivuston sisältöön" ja pyysi valtuuskuntia tutkimaan, onko tämä sanamuoto GCh: n ja GK: n 7 artiklan 4 kohdan mukainen "ottaen huomioon erityisesti 29 artiklan mukaisen työryhmän antamat suuntaviivat" seisoisi.

Erityisesti on muotoiltu analogisesti, että: "Pääsy voidaan rajoittaa sivuston sisältöön, jota tarjotaan ilman suoraa käteismaksua, ja käyttäjän evästeiden käyttö voi edellyttää käyttäjän suostumusta. Tätä sinänsä on pidettävä myönteisenä, koska aiemmassa tarkastelussa edellytettiin, että käyttöehtoa voidaan soveltaa vain evästeisiin, joilla oli "laillinen tarkoitus". Kuitenkin "laillisissa" tarkoituksissa käytännöllisiä käyttötarkoituksia ei laskettu.

Uusi ehdotusluonnos avaa tämän ehdon, mutta samalla tehdään selväksi, että tällaisen käyttöedellytyksen ei pitäisi olla "suhteetonta" vain, jos käyttäjällä on mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista, nimittäin jos "dataratkaisun" sijaan myös vaihtoehtona tarjotaan "maksuratkaisu". Vaikka kieltä ei ole muotoiltu ehdottomaksi velvoitteeksi, sitä tulkitaan alttiina maksulliselle vaihtoehdolle ilmaisten palvelujen tekemiseksi pääsystä riippuvaiseksi suostumuksesta. Asia on tehdä selväksi, että tällaiset tarjoukset eivät ole ehto, vaan vain lainsäätäjän ehdotukset. Muutoin tästä tulisi laillinen velvoite käyttää vain tiettyjä verkkopalvelujen liiketoiminta- ja ansaintamalleja.

 • 10 artikla (ohjelmiston yksityisyysasetukset)

Puheenjohtajavaltio Itävalta ehdottaa 10 artiklan poistamista, koska ehdotus herättää vakavia huolenaiheita kilpailusta, ohjelmistokehittäjien taakasta ja vaikutuksista loppukäyttäjiin. Myös nimetty on toinen syy; Ns. Selainvelvoite ei tarjoa lisäarvoa samalla tavoin halutun tavoitteen saavuttamiseksi: torjua käyttäjien suostumusta aiheuttavaa väsymystä eikä laajentaa "napsautussuhteen" mentaliteettia.

PÄIVITYS 26.06.2018

Toinen assosiaatiokirje liittovaltion ministerille Altmaierille sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta

17 johtavaa yritysjärjestöä pyysi 26. kesäkuuta 2018 päivätyssä kirjeessä jälleen kerran liittovaltion talousministeriä Peter Altmaieria ohjaamaan keskusteluja ePrivacy VO: sta ja sen vuorovaikutuksesta yleisen tietosuojamääräyksen (DSGVO) kanssa Euroopan tasolla erittäin huolellisesti. Saksan liittotasavallan hallitus oli esittänyt kantansa 8. kesäkuuta 2018 pidettävässä EU: n ministerineuvostossa ja huomautti, että asetusluonnoksen keskeisissä kohdissa on jatkettava keskustelua. Huomattavasta edistyksestä huolimatta nykyinen versio ei tarjoa perustaa kolmikantaneuvottelujen aloittamiselle.

PÄIVITYS 20.06.2018

Saksan asettaminen nykyiseen sähköisen yksityisyyden luonnokseen

Saksan liittohallitus esitti oman kantansa sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta nykyisestä lainsäädäntömenettelystä neuvoston ryhmäkokouksessa 14.06.2018. Liittovaltion hallitus vastaa asiakirjassa 18.5.2018 päivätyssä edistysasiakirjassa puheenjohtajavaltion Bulgarian kysymyksiin. Tärkeimmät kohdat osittain ja yleisesti (alkuperäinen englanniksi, korostetaan täällä):

Kommentti Dt. 5 artiklaan:
Puheenjohtajavaltion ehdottama lähestymistapa viestintätietojen hyväksyttävään käsittelyyn 5 artiklaan liittyvien kysymysten takia ei ole hyväksyttävää perustaa neuvottelujen aloittamiselle Euroopan parlamentin kanssa.
– Saksa viittaa ehdotukseensa 5 artiklan 2 kohtaa varten 8. maaliskuuta 2018 päivätyissä kirjallisissa huomautuksissaan, jotka sisältävät tarvittavat selvennykset.
Sen vuoksi sanamuoto olisi oltava "saatuaan" poistetaan huomioista.
– 7 artiklasta poistetut lauseet, joissa selvennetään, että loppukäyttäjän suorittama tai sen puolesta suoritettava käsittely kuuluu GDPR: n soveltamisalaan, olisi otettava uudelleen käyttöön.

Kommentti Dt. 8 artiklaan:
Saksa hallitsee nykyistä Lähestymistapaa päätepisteiden ja yksityisyyden suojaamiseen ei voida vielä hyväksyä.

 • Tuemme 8 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen luetteloa, jotka ovat sallittuja ilman suostumusta.
 • Johdanto-osan 20 kappaleessa esitetyt nykyiset lausunnot eivät ole riittäviä eivätkä ole riittävän selkeitä. Säännöksen tulisi olla seuraava:

"Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen, kokonaan tai osittain rahoittamalla mainonnalla, voidaan asettaa ehdoksi, että loppukäyttäjä antaa suostumuksensa tietojen säilyttämiseen ja keräämiseen mainostarkoituksia varten, jos loppukäyttäjälle ilmoitetaan asiasta. "

 • Lisäksi pidämme tarpeellisena sisällyttää 4 a artiklaan säännös, jolla varmistetaan suostumuksen todistaminen käytännössä. Säännöksen tulisi olla seuraava:

"Jos rekisterinpitäjä ei pysty tunnistamaan rekisteröityä, loppukäyttäjän suostumusta osoittavan teknisen protokollan on oltava riittävä osoittamaan loppukäyttäjän suostumus 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. . "

Kommentti Dt. 10 artiklaan:
10 artiklaan liittyy kaksi päätavoitetta:

 • Ensinnäkin ohjelmistoa ei saa asettaa oletusasetukseksi, jotta loppulaitteista voidaan tallentaa ja kerätä tietoja ilman loppukäyttäjän tietämystä.
 • Toiseksi päivitykset eivät saa muuttaa loppukäyttäjän tekemiä yksityisyysasetuksia.

Puheenjohtajavaltion tekstin nykyinen säännös ei täytä näitä tavoitteita riittävästi. Lisäksi olisi tehtävä selväksi, että palveluntarjoajat, joilta yksityisyyden suoja on evätty, voivat pyytää loppukäyttäjiltä suostumustaan.

1. Ohjelmisto, joka mahdollistaa sähköisen viestinnän, mukaan lukien tiedon haku ja esitys Internetissä, tarjoaa mahdollisuuden estää muita osapuolia kuin loppukäyttäjää tallentamasta tietoja loppukäyttäjän loppulaitteista tai niille jo tallennettuja tietoja käsitellä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ohjelmisto ilmoittaa loppukäyttäjälle kerran asennuksen aikana tai ensimmäisen käytön aikana yksityisyysasetusten mahdollisuuksista ja vaatii loppukäyttäjän suostumuksen asetukseen.

2a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ohjelmiston on tarjottava loppukäyttäjille helppo tapa muuttaa 2 kohdan mukaisesti sallittua yksityisyysasetusta milloin tahansa käytön aikana.

2b. 2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu ohjelmisto estää muita osapuolia kuin loppukäyttäjää tallentamasta tietoja päätelaitteistaan ​​tai käsittelemään näihin laitteisiin jo tallennettuja tietoja, kyseiset osapuolet voivat pyytää 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua loppukäyttäjää antaa suostumuksen, joka voi muuttaa asetuksia vastaavasti.

3. Komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä kuultuaan Euroopan tietosuojavaltuutettua ja 25 artiklan mukaisesti asettaa standardit, jotka mahdollistavat tämän artiklan vaatimusten noudattamisen..

Kommentti Dt. ajoitukseen:
Jotta kaikille osallistujille olisi riittävästi aikaa täyttää uusi asetus, Saksa pitää sitä voimassa Kahden vuoden siirtymäkausi tarvittaessa.

PÄIVITYS 14.06.2018

Nykyinen tekstiluonnos sähköisen yksityisyyden suoja-asetukseksi 12.06.2018

Tänään pidetään EU: n neuvoston työryhmän kokous, jossa keskustellaan nykyisestä luonnoksesta suunnitellusta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta. Teksti perustui 8. kesäkuuta 2018 pidettyyn EU: n ministerikokoukseen.

PÄIVITYS 01.06.2018

BVDW kirjoittaa sähköisen yksityisyyden suojan kirjeen Saksan ministeriöille yhdessä 13 johtavan yritysjärjestön kanssa

Vähän ennen osallistuvien ministeriöiden BMI: n, BMWin ja BMJV: n äänestyksiä 1. kesäkuuta 2018 ja WP TELE: n neuvoston työskentelytapahtumaa 08. kesäkuuta 2018 14 johtavaa ammattijärjestöä ovat jälleen kerran selvästi vastaan ​​Saksan hallituksen ennenaikaista ja ajattelematonta päättämistä Asioita e-yksityisyyttä koskeva asetus. 1. kesäkuuta päivätyssä kirjeessä viitataan jälleen edelleen epäjohdonmukaisuuksiin juuri sovellettavan DSGVO: n kanssa, samoin kuin terminaaleihin pääsyä koskeviin säännöksiin ja jäykien eritelmien yhteensopimattomiin teknisiin takeisiin, jotka eivät täytä teknisiä ja markkinaolosuhteita..

Tällä hetkellä jäsenvaltioiden keskustelut ovat käynnissä. Kesäkuun 8. päivänä 2018 järjestetään täällä osallistuvien jäsenvaltioiden seuraava kokous. Kolmikantaneuvottelut voidaan kuitenkin aloittaa vasta, kun on olemassa vakaa, tasapainoinen ja kattava kokonaiskonsepti. BVDW: n ja kirjettä tukevien yhdistysten mukaan asia ei kuitenkaan ole tällä hetkellä. Nykyisissä luonnoksissa yhdistetään luottamuksellisuuden suojaaminen sähköisessä viestinnässä tietosuojamääräyksiin viestintäyhteiskunnan palvelujen alalla. Sen sijaan, että BKR: n säännöksiä täydennettäisiin tarkoituksenmukaisesti, äskettäin perustetun EU: n tietosuojakehyksen perustelut ja tasapainotusvaatimukset hylätään ja devalvoidaan. Uusien tietosuojasääntöjen kanssa, jotka ovat vasta alkamassa noudattaa yrityksiä, on jo edessään huomattavia, usein ei vielä täysin ennakoitavissa olevia haasteita – myös valvontaviranomaisten epäselvien ja joskus erittäin rajoittavien ilmoitusten vuoksi. Lisäsäännöksellä, joka on ristiriidassa EU: n tietosuojalainsäädännön kanssa ja jossa ei oteta riittävästi huomioon todellisia markkinaolosuhteita, olisi lisävaikutuksia. Se olisi haitallista toimivien digitaalisten yhtenäismarkkinoiden luomiselle.

EPV: n sääntöjä olisi sovellettava sekä henkilökohtaiseen että ei-henkilökohtaiseen tietoon (kuten koneiden väliseen viestintään) ja oletettava, että tietojenkäsittely – muutamaa rajoittavaa poikkeusta lukuun ottamatta – täydellinen suostumusjärjestelmä. Ymmärretään luonnollisten henkilöiden rinnalla myös yrityksiä. Sovellus vaikuttaisi kaikkiin EU: n talouden aloihin digitaalisesta mediasta ja palveluista verkkoon kytkettyihin ajoneuvoihin ja älykkääseen valmistukseen – jotka pahimmassa tapauksessa eivät enää pysty tarjoamaan ja innovoimaan tuotteitaan ja palveluitaan datan avulla. Tällä on vaikutusta myös muihin talouden aloihin, joiden on yhä enemmän mukauduttava terminaalien tietojen käyttöön, kun talous muuttuu digitaaliseksi. Liiketoiminnan ja politiikan välillä toistaiseksi käydyt lukuisat keskustelut ja neuvottelut osoittavat, että ennen päätöksentekoa on ensin tutkittava seurauksia.

Erityisesti on otettava huomioon DSGVO: n vaikutukset, jotka voidaan havaita vasta muutaman kuukauden kuluttua. DSGVO – mutta ei suunniteltua sähköisen yksityisyyden suojaa koskevaa asetusta – säätelee jo suurta määrää tässä suunniteltuja käsittelytoimia. Lisäksi on tunnistettava ja otettava huomioon syvällisemmät ja älykkäämmät näkökohdat todellisista markkinaolosuhteista ja tekniikkaprosesseista, joihin suunnitellut säädökset vaikuttavat. Keskustelemme myös sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta säännöstöstä BVDW Data Summit -tapahtumassa 5. kesäkuuta Berliinissä (www.data-summit.de).

PÄIVITYS 31.05.2018

BVDW allekirjoittaa alan yhteisen kirjeen EU: n edustustoille tarkistaakseen suunniteltuja sähköisen yksityisyyden sääntöjä

Yhdessä 58 eurooppalaisen ammattiyhdistyksen kanssa BVDW on jälleen kirjoittanut asianomaisille ministereille harkitakseen uutta sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta koskevia ehdotettuja sääntöjä ja antaakseen enemmän aikaa tämän alan poliittisten kysymysten selventämiseen. Tämä pätee erityisesti vielä määrittelemättömiin rajakysymyksiin, jotka koskevat jo sovellettavan DSGVO: n sääntelyalueita. Epäküpsillä säännöksillä voi olla ei-toivottuja vaikutuksia nykypäivän toimintaan tai tulevaisuuden innovatiivisiin tarjontoihin paitsi koko digitaalitaloudelle, mutta myös loppukäyttäjille.

PÄIVITYS 19.05.2018

Puheenjohtajavaltio Bulgarian kanssa uusi tilannekatsaus / kanta

Neuvoston puheenjohtajavaltio Bulgarian on tehnyt tiivistelmän ja julkaissut aiempien neuvottelujen tulokset uudessa edistymisasiakirjassa 18. toukokuuta 2018. Asiakirjassa puheenjohtajavaltio käsittelee yksittäisiä kysymyksiä, jotka jäsenvaltiot ovat nostaneet esille ja keskustelleet tietyistä sääntelykysymyksistä.

Siten viestintätietojen käsittelyn osalta ePR: n 6 artiklan 1 kohdassa todetaan, että johdanto-osan kappaleissa on selkeytetty turvallisuuden käsitettä sinänsä ja tämän perusteen soveltamista käsittelyyn. Siitä huolimatta lisähienosäätöä tarvitaan tässä. Viestinnän metatietoja käsitellessään (ePR: n 6 artiklan 2 kohdan a alakohta) integroitiin uudet lailliset luvat vastaamaan jäsenvaltioiden huolenaiheita..

Päätelaitteita ja sitovia ohjelmistoasetuksia koskevista säännöksistä, joita ei vain kritisoida vain BVDW, neuvoston puheenjohtajavaltio kuvaa nykyistä tilannetta seuraavasti:

WP TELE: n äskettäin 16. – 17. Toukokuuta 2018 käytyjen keskustelujen tuloksena 8 artiklan yleinen rakenne on säilytetty. Valitettavasti täällä ei käynyt enää keskustelua digitaalitalouden edellyttämistä laillisten poikkeusten laajentamisesta, jonka olisi erityisesti varmistettava yhdenmukaisuus GDPR: n tietojenkäsittelylupien kanssa. Päätelaitteen käsittely- ja tallennusominaisuuksien käyttö sekä tietojen keruu loppukäyttäjiltä, ​​mukaan lukien niiden ohjelmistot ja laitteistot, on edelleen kielletty, paitsi teknisissä tarpeissa tai suostumuksella. Suojatun, mutta suostumattoman tietoliikenteen tekniset käsittelysäännöt ovat edelleen puutteellisia (kuten salanimi ja avoimuus), jotta loppukäyttäjät ja yritykset voivat tehdä toimivia ja yksityisyyden suojaavia sovelluksia.

Asiakirjassa todetaan oikein suhteessa 10 artiklaan, että neuvostossa hiljattain käyttöön otettujen muutosten vuoksi loppukäyttäjille olisi tiedotettava asetuksista ja tavasta, jolla loppukäyttäjä voi käyttää niitä asennuksen tai ensimmäisen käytön aikana ja muutettaessa yksityisyysasetuksia. on. Tätä säännöstä ei myöskään sovelleta ohjelmistoihin, joita ei enää tueta. Valtuuskunnilla on kuitenkin edelleen vakavia epäilyjä siitä, onko näillä säännöksillä yleistä lisäarvoa. BVDW on myös huomauttanut useita kertoja, että käyttöoikeusohjelmien lakisääteinen määrittäminen valvontaviranomaiseksi (portinvartijaksi) johtaa massiiviseen tiedonkulun rajoittamiseen. Jollei ainakaan määrätä, että muualla (esimerkiksi verkkosivuston kautta) saatu suostumus on myös käännettävä automaattisesti selaimen (ohjelmisto) asetuksiin, muuten riippumattomilla sivuston ylläpitäjillä ei ole enää mahdollisuutta mahdollistaa kolmansien osapuolien teknistä pääsyä sisällön tarjoamiseen mahdollista.

Lopulta seuraava kysymys esitetään valmistellessaan seuraavaa (ja todennäköisesti viimeistä) WP TELE -tapaamista Bulgarian puheenjohtajakaudella.

 1. Katsotteko, että puheenjohtajavaltion ehdottama ja metatietojen sallittua käsittelyä koskeva edellä esitetty lähestymistapa (5 ja 6 artikla) ​​tarjoaa hyväksyttävän perustan etenemiselle? Mitkä lisäparannukset ovat mahdollisia?
 2. Pidä loppukäyttäjien suojaamista ja yksityisyyttä koskeva lähestymistapa (8 ja 10 artikla) ​​hyväksyttävänä pohjana eteenpäin?
 3. Uskoaan, että puheenjohtajavaltion äskettäinen kompromissi on tulevaisuudenkestävä lähestymistapa ja luo tarvittavan tasapainon kansalaisten tietojen (tai arkaluontoisten tietojen) suojan ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn välillä innovatiivisten palvelujen tarjoamisessa?

Digitaalitalouden kannalta jokaisessa on vastattava kaikkiin kysymyksiin selkeästi EI tekstin nykyisessä tilassa.

PÄIVITYS 05.05.2018

Puheenjohtajavaltio Bulgaria julkaisee tarkistetun ehdotusluonnoksen

Valmistautuessaan liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston (WP TELE) seuraavaan kokoukseen 16. toukokuuta 2018 puheenjohtajavaltio Bulgaria on julkaissut uuden tarkistetun luonnoksen suunnitellusta sähköisen yksityisyyden suoja-asetuksesta..

PÄIVITYS 14.04.2018

WP TELE: n 28.3.2018 pidetyn kokouksen tulokset – uusi tekstiluonnos julkaistu

Neuvoston puheenjohtajavaltio Bulgarian on julkaissut suunnitellun sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan uuden asetusehdotuksen, päivätty 13. huhtikuuta 2018. Asiakirja on seurausta 28. maaliskuuta 2018 pidetystä WP TELE -kokouksesta, joka perustui 22. maaliskuuta 2018 viimeiseen tekstiin. Tämän seurauksena johdanto-osan kappaleita kehitettiin edelleen. Esimerkiksi johdanto-osan 20 kappaleessa viitataan "Evästeet tai vastaavat tunnisteet", selventää, että säännökset eivät ole pelkästään evästekeskeisiä. Jo vanha teksti oli tehnyt muutoksia, jotka "Evästeen tai vastaavan laitteen varastointi" on samaa mieltä, ja tämä hyväksyntä "voi sisältää myös myöhempien evästeiden suostumuksen saman uudelleenkäynnin yhteydessä, jota alun perin vieraili loppukäyttäjän verkkosivuston verkkotunnus". Tämä jäykkä korjaus samassa verkkosivustossa voi tarkoittaa, että tietyn evästeen suostumusta ei voida käyttää muilla verkkotunnuksilla. Loppujen lopuksi käyttäjän pitäisi sitten sopia uusista verkkotunnuksista, sama eväste uudestaan ​​ja uudestaan, ja saada näyttöön vastaava banneri. Tämä johtaisi lisää bannereita luvattujen sijasta ja vaikeuttaisi eri verkkosivustojen käyttöä.

Johdanto-osan 20 kappale rajoittaa aiemmin myönnettyä oikeutta käydä verkkosivuilla hyväksymällä laillisten evästeiden asetukset. Sen jälkeen tällaisia ​​evästeitä ei pidä kerätä (ja siksi ei ole laillisia), jotka palautetaan loppukäyttäjän poistamisen jälkeen. Tämä ilmeisesti jatkuu "Evästeiden uudelleentarkastelu" tai "zombie Evästeet" räätälöity. Johdanto-osan 21 a kappale koskee jälleen laillista tarkoitusta. Tekstissä on nyt enemmän esimerkkejä siitä, milloin evästettä voidaan pitää laillisena ja hyödyllisenä työkaluna. Nämä ovat nyt myös verkkosivujen suunnittelua ja mainonta voi laskea. Toistaiseksi on mainittu vain verkkosivustoa käyvien loppukäyttäjien lukumäärän mittaaminen. Evästeet eivät todennäköisesti ole laillisia, ellei niitä käytetä käyttäjän luonteen määrittämiseen, vaikka käyttäjän luonteen määrittäminen palvelisi toista laillista tarkoitusta – kuten mainostamista. Johdanto-osan 22–24 kappaleen mukaan selaimen varmuuskopioinnissa on jäljellä vain tehtävä antaa loppukäyttäjälle valita monista asetuksista. Loppukäyttäjille on tiedotettava tietosuoja-asetusten saatavuudesta ja oletusasetuksista heti ensimmäisen käytön yhteydessä ja jokaisen päivityksen jälkeen. Siten velvollisuus sulkea pois kolmansien osapuolien puhelut oletuksena taulukosta.

Kriittisiä artikloja 8 ja 10 ei ole muutettu merkittävästi. Nyt 4 a artiklassa todetaan, että määritelmät ja suostumuksen ehdot säädetään GDPR: ssä. Koska sähköistä yksityisyyttä koskeva asetus suojaa luonnollisten henkilöiden lisäksi myös oikeushenkilöitä, kansallisen lainsäädännön olisi määriteltävä, kenellä on valtuudet edustaa oikeushenkilöä muille henkilöille. Suostumus voidaan hankkia ohjelmiston asianmukaisilla teknisillä asetuksilla, esim. selain. Alkuvaiheesta kritisoituja epäjohdonmukaisuuksia DSGVO-yhteensopivan suostumuksen todistusvaatimusten kanssa ei kuitenkaan poistettu vieläkään.

PÄIVITYS 23.03.2018

Puheenjohtajavaltio Bulgaria julkaisee uudet ehdotukset sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta

Euroopan unionin puheenjohtajavaltio Bulgaria esitti 22. maaliskuuta 2018 uuden luonnoksen sähköistä yksityisyyttä koskevan asetuksen tietystä sääntelystä. Kyse on olennaisesti tekniikan tasosta 8,10,15,16. Asiakirja on pohjana työryhmän kokoukselle "TELE" 28.03.2018.

Nykyisessä tilanteessa on epätodennäköistä, että yhteiseen kantaan päästään vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pikemminkin tämä on osa neuvoston Itävallan puheenjohtajakautta heinäkuusta alkaen.

Kolmikantakokouksen aloittamista ei sen vuoksi ole odotettavissa ennen vuoden 2018 loppua, mikä sallii neuvottelujen päättymisen aikataulun vuodelle 2019. Voimaantulon odotetaan tapahtuvan aikaisintaan vuoden 2019 puolivälissä / lopussa, jolloin hakemukseen ehdottomasti sovelletaan vähintään yhden vuoden siirtymäaikaa (EU: n parlamentin ehdotus)..

Kaiken kaikkiaan muutokset ovat osittain marginaalisia, osittain käsittämättömiä, joten niistä ei ole apua. Johdanto-osan kappaleiden lisäkommentteja ei välttämättä sovi tekstiin. Tammikuussa 2018 esiteltyjen aiheellisten kysymysten (optio-asiakirja päivätty 11.01.2018) seurauksena todellista työllisyyttä / vastausta ei voida tässä tunnistaa.

Tärkeimmät muutokset / havainnot uudesta tekstistä:

 • Kytkemisen tiukka kielto on edelleen voimassa – poikkeuksia tulisi soveltaa vain tarvittaessa evästeitä tiettyihin palveluihin, esim. todennuksessa / ostoskorissa jne. (huomautus 21 a.E.) – ei parannusta
 • Vielä suppeasti räätälöityjä juridisia poikkeuksia. Petosten estämistä / näkyvyyden mittauksia jne. Ei tallennettu vakiotekstiin – ei parannuksia
 • Kuten aikaisemmin, riskin vähentämistoimenpiteitä koskevan laillisen edun huomioon ottamatta jättäminen (salanimitys / avoimuus / peruuttamisoikeus) – ei parannusta
 • Ohjelmistoasetuksen valitseminen ei saisi enää olla vaatimus asennuksen / päivityksen loppuun saattamisesta. – parannus
 • Vielä ei ole velvollisuutta harkita muutoin luodun suostumuksen automaattista luomista (esim. Verkkosivujen tasolla) – ei parannuksia

1. 8 artikla

Uusi teksti sisältää täällä vähän uutta. 8 artiklan 1 kohdan d alakohta vain laajentaa sääntelyaluetta kaikkiin yleisön mittauksiin. Poistamalla termi "verkko" tämä kattaa nyt myös kaikki mobiililaitteisiin liittyvät kysymykset. Sopimuksen mittauspalvelun tarjoajan osalta, johon myös sovelletaan etuoikeutta, tekstissä viitataan nyt suoraan ehtoihin, jotka on täytettävä GDPR: n 28 artiklan mukaisesti..

Evästeen asettamista koskeva suostumus on nyt mahdollista moninkertainen käyttö useille sivunäkymille (ErwG.20 a.E.). Tämä selitys on kuitenkin sellainen, että se pitäisi estää täällä yhdellä evästeen suostumuksella eri alojen evästeiden tyhjennysten laillistamiseksi (yleinen suostumus). Koska tämän suostumuksen on oltava voimassa, vaikka samaan verkkotunnukseen olisi kutsuttu useita kutsuja, sen on oltava kiistaton. On myös tärkeää huomata, että käyttöohjelmiston on kyettävä "muistamaan" tietyt asenteet ja edistämään ns. "Sallittujen luetteloiden lisäämistä". Seurauksena on, että portinvartijan asema vahvistetaan lopullisesti – ottamatta huomioon markkinaolosuhteita.

Johdanto-osan 21 kappaleeseen sisältyy nyt seuraava lisäys: "Erityisen verkkosivuston sisällön saatavuus voi edellyttää evästeen tai vastaavan laitteen hyväksyttävää hyväksymistä, jos sitä käytetään lailliseen tarkoitukseen..

Se, mikä alun perin näyttää kytkentäkiellon lieventämiseltä, osoittautuu teeskentelyksi lähemmässä tarkastuksessa. Poikkeuksia tarjouksen keskeyttämisen kiellosta, sikäli kuin suostumusta evästeisiin ei anneta, sovelletaan edelleen vain silloin, kun se on välttämätöntä esimerkiksi evästeisiin liittyville erityispalveluille. todennusta / ostoskoria jne. varten (johdanto-osan 21 kappale e). Tämä käy ilmi ”laillista tarkoitusta” koskevista näkökohdista.

Tätä havaintoa tukee johdanto-osan 21 a kappale. "Hyödyllisissä" (web) mittauksissa ymmärretään silti vain tilastolliset määrät (verkkosivujen käyntien / käyttäjien lukumäärä). Evästeiden ei pitäisi olla laillisia, jos niitä käytetään "käyttäjän luonteen" määrittämiseen. Tämä tarkoittaa Web 1.0: n palautumista ja nykyisten seurantapalvelujen tosiasiallista kieltoa.

8 artiklan 1 e kohdassa otetaan käyttöön poikkeus tietoturvapäivityksiin edellyttäen, että nämä tietoturvapäivitykset "välttämätön" älä muuta loppukäyttäjän valitsemia yksityisyysasetuksia. Lisäksi käyttäjälle on ilmoitettava etukäteen, että tietoturvapäivitys asennetaan, ja hänellä on mahdollisuus lykätä tai estää automaattiset päivitykset.

Sama pätee WiFi / Bluetooth-seurantaan (lähetetyt signaalit). 8 artiklan 2 b kohdassa selvennetään, että myös tilastollinen laskenta on sallittua.

2. 10 artikla

Asetusehdotuksen käsite on selvennetty 10 artiklan 1 kohdassa. Sen pitäisi "muut osapuolet kuin loppukäyttäjät" tietoja on mahdotonta tallentaa ja / tai käyttää käyttäjän laitteeseen, ellei siihen ole suostumusta tai oikeusperustaa. "kolmas" Joten täällä, teknisen ymmärryksen mukaan, eivät ole vain tosi kolmannen osapuolen dinestot, vaan myös kaikki ensimmäisen osapuolen palvelut omilla evästeillä.

Parannus on vain vaatimuksen poistaminen, jonka mukaan käyttäjän on tehtävä päätös ennen ohjelmiston asentamista tai käyttöä. Sen sijaan kaikki tässä vaadittava on, että käyttäjää muistutetaan säännöllisesti ohjelmiston yksityisyysasetuksista.

Tämä muutos ei kuitenkaan tuskin ole minkään arvoinen, kunhan ohjelmistolle ei ole vielä laillista velvoitetta ottaa automaattisesti ja omavaraisesti huomioon muutoin saatu suostumus..

3. Päätelmät

Kaiken kaikkiaan teksti on todennäköisesti huonompi kuin positiivinen, kuten viimeksi mainitaan optio-asiakirjassa, joka on päivätty 11.01.2018.

PÄIVITYS 11.01.2018

Puheenjohtajavaltio Bulgaria esittelee uutta kertomusta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta

Uusi puheenjohtajavaltio Bulgaria on julkaissut 11. tammikuuta 2018 uuden tilanneasiakirjan suunnitellusta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta. Asiakirjaan sisällytetään yksittäisiä säännöksiä koskevat keskustelun eri kohdat, ja jäsenvaltioita pyydetään vastaamaan. Valittavana on erilaisia ​​vaihtoehtoja, joiden pitäisi mahdollistaa jatkokeskustelu ja ehdotukset. Onneksi ensimmäistä kertaa kysytään GDPR: n mukaisista tasapainoisista käsittelysäännöistä. Periaate, joka ei sisällä yksimielisyyttä, koska pseudononyymi käsittely tapahtuu, samoin kuin kysymys siitä, onko verkkosivustojen ylläpitäjien vakavasti tarjottavaa palvelua, vaikka käyttäjät torjuvat käyttöehdot, joihin on sisällytettävä tietojenkäsittelymahdollisuus (ei linkkiä). BVDW on julkaissut oman kommenttikirjansa asiakirjasta.

PÄIVITYS 05.12.2017

EU: n neuvosto, jolla on ensimmäiset muutokset sähköisen viestinnän tietosuojaasetukseen

EU: n neuvosto julkaisi 5.12.2017 ensimmäisen tarkistetun tekstin Euroopan komission ehdotukseen uudesta sähköisen viestinnän tietosuojaasetuksesta. Luonnos sisältää muun muassa 4 artiklan määritelmiin liittyviä uudistuksia. Suostumusehdot ilmenevät nyt uudesta 4 a artiklasta. 8 ja 10 artiklaan, jotka sisältävät digitaalitalouden kielteisimmät säädökset, ei sisälly merkittäviä muutoksia. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että neuvoston versio sisältää myös kritiikkiä oikeudellisten ja teknisten järjestelyjen yhteensopivuudesta. Myös nyt esitetyssä muodossa jäykät ja epäjohdonmukaiset yleistä tietosuoja-asetusta koskevat määräykset määrittävät tekstin.

PÄIVITYS 17.11.2017

EU: n neuvoston tilannekatsaus sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta

Puheenjohtajavaltio on Viron johdolla vuoden loppuun saakka julkaissut uuden tilanneselvityksen EU: n neuvoston äänestyksistä suunnitellusta sähköisen yksityisyyden suoja-asetuksesta. Toisin kuin EU: n parlamentin äänestyksessä, jäsenvaltioiden edustajat näkevät rajoittavien suostumusmekanismien käyttöönoton evästetasolla osittain kriittisenä. Erityisesti 10 artiklassa tarkoitetusta selaimen tarjoamasta – teknisesti ja juridisesti kyseenalaisesta – suojauksesta portinvartijana keskustellaan tarkemmin. Epäjohdonmukaisuus toukokuussa 2018 sovellettavan EU: n tietosuoja-asetuksen kanssa on myös tärkeä rooli äänestyksissä.

PÄIVITYS 19.10.2017

EU: n äänestys: sähköisen yksityisyyden suoja heikentää tietoyhteiskuntaa

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) hyväksyi tänään vihdoin kiistanalaisen ehdotuksen sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen tarkistamiseksi. BVDW näkee äänestystuloksen vaarantavan tietoyhteiskunnan. Sosialistien, vihreiden ja liberaalien ryhmien kapealla enemmistöllä hyväksymä luonnos on käytännössä vastoin Euroopan komission käynnistämää digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. "EU tekee pohjimmiltaan mahdottomaksi tarjota ja rahoittaa digitaalisia palveluita ilman esteitä", kritisoi BVDW: n varapuheenjohtaja Thomas Duhr. lisää

PÄIVITYS 22.09.2017

LIBE-valiokunta kompromissitekstillä 11.10.2017

Parhaillaan LIBE-valiokunta (samoin kuin muut JURI-, IMCO- ja ITRE-valiokunnat) keskustelevat yli 800 muutosta luonnokseen sähköisen yksityisyyden suojaa koskevaksi asetukseksi. Valiokunta aikoo äänestää luonnoksesta jo 11.10.2017 esittelijänsä Marju Lauristinin johdolla. Jo hakemusten lukumäärä ja niiden erilaiset sisällöt vahvistavat perustavanlaatuisen kritiikin, jota myös digitaalitalous käytti Euroopan unionin komission asetusehdotuksessa. Konsolidoitu asiakirja ja kaikki muutokset ovat saatavilla täältä.

EU: n neuvosto valmistelee asetusehdotusta myös työryhmässä. Jäsenvaltioita pyydettiin lähettämään huomautuksensa viimeistään 14.8.2017. Neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio on julkaissut oman lausuntonsa 08.09.2017. Saksa on myöhässä lähettänyt oman, valitettavasti huonosti vakuuttavan mielipiteensä. Komission suunniteltu aikataulu sähköisen viestinnän tietosuojaasetuksen voimaantulolle yhdessä BKT: n kanssa 25.05.2017 ei todennäköisesti pidetä yllä niin parlamentin valiokunnissa kuin neuvostossa esiintyvän monimuotoisen ja toisinaan ristiriitaisen kritiikin yhteydessä..

PÄIVITYS 23.06.2017

Suositukset muutoksille, joita EU: n komiteat (LIBE, JURI, ITRE, IMCO) toteuttavat sähköisen yksityisyyden suoja-asetuksen suhteen

Yhteenveto pääsisällöstä:

esittely
Alustavissa huomautuksissaan esittelijä Marju Lauristin kirjoittaa tämän "komission ehdottamalla järjestelmällä ei voida täysin taata korkeatasoista suojaa, päinvastoin, se jopa alentaisi EU: n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista tasoa. Siksi Lauristin ehdottaa niin sanottujen "seuraseinien" kieltämistä kokonaan, jotta käyttäjän suostumuksen ehdot saadaan EU: n GDPR: n mukaisiksi. Tässä tarkoitetaan yhdistämisen kieltoa, mutta jätetään huomioimatta tosiasia, että EU: n GDPR ei välttämättä kieltä tällaisia ​​mekanismeja.

Artikkelissa mainitaan myös W3C-seurantasuojaustyöryhmä, joka käsittelee Älä seuraa -standardia. Täällä kuitenkin uskotaan, että tämä järjestelmä ei salli, "EU: n tietosuojalain keskeiset perusperiaatteet" kansi. Niitä kutsutaan "suunnitelluksi yksityisyyden suojaksi" ja "oletuksena yksityisyydeksi", joita on täydennettävä. Tätä tarkoitusta varten ehdotetaan, että DNT-signaalitekniikka on neutraalia kattamaan erityyppisiä teknisiä laitteita ja ohjelmistoja. DNT-signaalien pitäisi olla "määritä oletuksena heidän asetukset estääksesi kolmansia osapuolia seuraamasta käyttäjää ilman heidän suostumustaan. " Evästeiden toiminnallisuutta ja seurantaa koskevien vaihtoehtojen tulisi olla yksityiskohtaisempia.

Tarkistukset johdanto-osan kappaleissa
Asetuksen kattaman "koneiden välisen viestinnän" osalta johdanto-osan 12 kappaleen soveltamisala on rajoitettava viestintään, joka liittyy käyttäjään.

Johdanto-osan 15 kappaleen tarkoituksena on vahvistaa sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen erityisyys tietosuojaan. Jatkossa sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen laillisiin luvuihin perustuva tietojenkäsittely on tarkoitettu "kaikkea muuta EU: n BKT: n 6 artiklaan perustuvaa käsittelyä pidetään kiellettynä, mukaan lukien käsittely muihin tarkoituksiin EU: n BKT: n 6 artiklan 4 kohdan perusteella ". Sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen asematasoasetus tekisi siis muun – muuten laillisen – tietojenkäsittelyn mahdottomaksi tulevaisuudessa. Tämä koskisi erityisesti laitteen alun perin keräämien tietojen käsittelyä laillisen edun mukaisesti, mukaan lukien tällaisen tiedon jatkokäsittely kolmansien osapuolten kanssa.

Erityisesti asetusta ei tulisi soveltaa vain "siirrettävään tietoon", vaan myös päätelaitteeseen tallennettuihin tietoihin.

Evästeiden sijasta olisi nyt johdanto-osan 21 kappaleessa "seurantatekniikoihin" olla viitattu. Ne ovat periaatteessa laillinen ja hyödyllinen väline, jos niitä käytetään asianmukaisesti ja asianmukaisia ​​takeita noudattaen.
"Evästeseinät "ja" Eväste bannerit "on estettävä tulevaisuudessa, kun ne eivät auta käyttäjiä hallitsemaan henkilötietojaan ja yksityisyyttään tai saamaan tietoa heidän oikeuksistaan.

Näiden asetusten tulisi olla myös selaimen kautta "tehdä sitovia päätöksiä käyttäjän päätelaitetta ja selaimen lähettämää signaalia koskevien tietojen tallentamisesta. EPV: n 10 artiklan mukaiset palvelukseenottomahdollisuudet olisi valmistettava. Oletuksena ohjelmiston on tarjottava mahdollisuus koskaan hyväksyä jäljittäjiä. Toinen vaihe on hylätä kaikki jäljittäjät ja evästeet, jotka eivät ole ehdottomasti välttämättömiä käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun tarjoamiseksi" tai mikä tahansa toimialakohtainen vaino voidaan hylätä. Lain mukaan olisi myös tarjottava vaihtoehtoja päättää, voidaanko Flash, JavaScript tai muu ohjelmisto toteuttaa ja voidaanko verkkosivustoilla kerätä sijaintitietoja vai voidaanko web-kameraa tai laitteen mikrofonia käyttää.

Yksittäiset artikkelit
Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan f alakohta olisi muutettava siten, että näyttömainonta sisällytettäisiin suoramarkkinointiviestinnän määritelmään "" kaikentyyppinen mainonta, riippumatta siitä, onko kyseessä kirjallinen, suullinen tai videoformaatti, lähetetään tiedoksi tai esitetään yhdelle seuraavista: enemmän tunnistettuja tai tunnistettavia loppukäyttäjiä. ".

8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun suostumuksen pitäisi nyt olla "erityinen" eikä sen edellytys palvelun käyttämiselle. Suojaus- ja tietoturvapäivitykset olisi sallittava vain uuden 1 kohdan d alakohdan a) ePV nojalla, jos ne eivät tee muutoksia käyttäjän aiemmin tekemiin yksityisyyden asetuksiin ja heillä on mahdollisuus kytkeä automaattiset päivitykset pois päältä. Lisäksi uudessa 1 kohdan d alakohdan b alakohdassa ePV: n suojatoimenpiteet on toteutettava tilanteita vastaan, joissa suostumus ei voi olla tehokas työnantajan ja työntekijän suostumuksen vuoksi, joten jos työsuhteeseen vaaditaan pääsy laitteeseen, hyväksyntää ei vaadita. Edellyttäen, että (1) työnantaja toimittaa välineet, (2) työntekijä on laitteen käyttäjä, (3) toiminta on ehdottoman välttämätöntä laitteiston toiminnalle.

Uudessa ePV: n 8 artiklan 1 a kohdassa säädetään nyt linkittämiskielto. Se tarkoittaa sitä "keneltäkään käyttäjältä ei saa evätä pääsyä mihinkään [verkkopalveluun] tai toimintoon riippumatta siitä, maksetaanko kyseinen palvelu vai ei, koska hän ei suostu henkilötietojen käsittelyyn ja / tai päätelaitteensa tallennuskapasiteetin käyttöön; jotka eivät ole tarpeen tämän palvelun tai toiminnallisuuden tarjoamiseksi. Asetuksen takana oleva ns. Evästeiden estämisen tavoite tarkoittaisi kuitenkin myös sitä, että palveluntarjoajat tarjoavat ainakin palveluita ilman suostumusta, esimerkiksi heikommalla videonlaadulla tai ilman toimintoja, joita muuten olisi saatavilla.

Poikkeuksista evästeistä tulisi säätää vain ePV: n 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa "ehdottomasti tekninen" Tarpeet, ei vain "välttämätön" Sijoittelut voidaan tehdä. Tämä on esim. etäisyysmittausten alueeseen tulee entistä enemmän.

8 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on nyt selvennetty. Verkkomittauksia voi nyt tehdä paitsi operaattori itse, myös "ensimmäisen osapuolen puolesta tai" riippumattomassa verkkoanalyysitoimistossa, joka toimii yleisen edun tai tieteellisen tarkoituksen kannalta; Tämä tarkistus ottaa käyttöön tasapainotestin, joka on vastaajan oikeutetun edun mukainen. Lisävaatimuksia kuitenkin luodaan, nimittäin, että (1) erityistä tarkoitusta varten, ts. "Web yleisönmittauskoodidatan", (2) että kyse on hyvin erityisistä henkilöistä, ts. 1. osapuoli tai sen edustaja järjestetään (tai "riippumaton elin, joka toimii yleisen edun mukaisesti") ja (3) ettei tietoja jaeta muiden osapuolten kanssa.

Mahdollista sijaintitietojen käsittelyä wifi-signaaleilla / Bluetoothilla jne., Jota säännellään myös ilman suostumusta ja jota säännellään 8 artiklan 2 kohdassa, on nyt muutettu opt-in-lähestymistapaan, ellei tietoja anonyymisoida ja rajata asianmukaisesti. Käsittely (1) on rajoitettava pelkästään tilastolliseen laskentaan, (2) seuranta on rajoitettu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä tilastollisen laskennan kannalta, (3) tiedot poistetaan heti tilastollisen laskennan jälkeen ja (4) vastalauseoikeus myönnetään. Tällaisten mittausten laajuus lähestyy todennäköisesti nollaa.

EPV: n 10 artiklaa muutetaan siten, että kolmansien osapuolten poissulkeminen asetetaan oletuksena uuteen 1 a kohtaan. Kohdan 1b mukaan käyttäjien on voitava vahvistaa tai muuttaa näitä yksityisyysasetuksia. Asetuksen 1 c kohdan mukaan asetusvaihtoehtojen tulisi olla helposti saatavilla ohjelmiston käytön aikana, ja niiden on 1 d kohdan mukaan annettava käyttäjälle mahdollisuus ilmaista erityinen hyväksyntä asetuksilla ohjelmiston asennuksen jälkeen. Jälkimmäinen voi tarkoittaa, että tällöin vaihtoehtien on tarjottava mahdollisuus pyytää selainta kysymään aktiivisesti käyttäjää. Mutta se ei olisi suostumusmyynnin parannusta. Signaalin tulisi olla sitova. "Älä seuraa" -palvelusta puhutaan paljon.

Sitä vastoin Axel Vossin johtama JURI-komitea hylkää nimenomaisesti EU: n komission ehdotuksen asetukseksi. Lausunnon mukaan – joka on myös BVDW: n jakama – sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus voi vain täydentää, mutta ei erityisesti laajentaa, BKT: tä luottamuksellisuuden aloilla. Erityisesti on pidättäydyttävä keskittymästä suostumukseen. Suostumus ei ole nykyään enää oikea tapa; Parempi lähestymistapa olisi läpinäkyvyys, tietojen suvereniteetti, opt-out-ratkaisut, ristiriitaiset ratkaisut, uusi tietoryhmä (kuten salanimitetyt tiedot) tai ainakin parempi erottelu nimettömänä, näennäisesti varustetun ja salatun tiedon välillä. Lisäksi BKT: ssä löydetään tasapaino yksityisyyden suojan ja uuden tekniikan välillä, koska EU: n GDPR: n nojalla sallittu tietojenkäsittely edellyttää joko tiukempaa suostumusta tai jopa kielletään kokonaan. Tämä on täysin haitallista.

Erityisesti ehdotetaan seuraavia muutoksia ja uusia poikkeuksia:
8 artiklan c alakohta: Tarvitaan palvelun toimittamiseksi, mukaan lukien sen eheyden, turvallisuuden, parantamisen tai digitaalisten oikeuksien hallinnon varmistaminen.
8 artiklan d alakohta: Tarvitaan palvelun käytön mittaamiseen, myös laskutusta varten.
8 artiklan d alakohdan a alakohta : Tarvitaan tuntemattomien tunnisteiden mittaamiseksi yrityksen välillä.
8 artiklan d alakohdan b alakohta
: Tarvittava markkinointitarkoituksiin, ja vastuussa oleva yritys toimitti prosessin alussa selkeät tiedot ja helpon käytöstä poistumisen..
8 artiklan d alakohdan c alakohta
: Vaaditaan sopimuksen toteuttamiseksi tai tavaroiden tai palveluiden myymiseksi, kun sopimus tai myynti on saatu päätökseen verkossa.
Poistettu 9 artiklan 2 kohta "Hyväksy selaimen asetuksilla"
Poistettu 10 artikla "Selain estetty" ja korvaa sen viittauksella EU: n BKT: n 25 artiklaan yksityisyyden suojan suunnittelusta.

JURI-valiokunnan jäsenten on kuukauden loppuun saakka esitettävä muutosehdotukset lausuntoluonnokseen. Yksittäisten lausuntovaliokuntien lausunnot eivät sitoneet LIBE-johtavaa valiokuntaa.

Esittelijä Katja Kallas tukee periaatteessa EU: n komission ehdotusta, etenkin tarvetta mukauttaa sähköisen yksityisyyden suojaa koskevat säännöt teknologisiin innovaatioihin ja uusiin viestintävälineisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään teknisen puolueettomuuden vaatimukseen.

Samoin uskotaan, että kolmansien osapuolien sivunäkymiä ei pitäisi liittää käyttäjän suostumuksen tarpeeseen.

Vain evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi, hyväksytään. Suostumuksen lisäevästeiden asettamiseen tulisi olla tehokas laitteiden välisen seurannan kannalta vain, jos käyttäjälle ilmoitetaan asiasta vastaavasti ja hänellä on oikeus vastustaa sitä. 8 artiklan 1 kohdan d alakohta ePV: tä rajoitetaan edelleen. Nyt pääsy laitteeseen tai tietojen lukeminen tästä on mahdollista vain "teknistä laatua" tai "tehokkuutta" koskevien tietojen saamiseksi. Sana "web-yleisöä mittaava" on poistettu.

EPV: n (8 artiklan 2 kohta) (langattomat yhteydet) yhteydenpito terminaaliin tulisi tulevaisuudessa olla mahdollista vain suostumuksella. Nykyinen luonnos, joka vaatii vain avointa viittausta langattomiin yhteyksiin, hylätään, koska tällä säännöksellä pyritään lisäämään loppukäyttäjien pelkojen riskiä ilman, että heillä on konkreettista ja käytännöllistä mahdollisuutta olla jäljittämättä. Suostumuksen lisäksi tällaisten tietojen käsittely olisi sallittava vain tilastollisiin tarkoituksiin sekä nimettömyyteen ja poistamiseen käytön jälkeen.

Toisaalta poistettiin viittaus teknisiä suojatoimenpiteitä koskeviin säännöksiin ("pseudonymisisaatio") 8 artiklan 2 kohdan 2 ja 3 alakohdassa. EPV hylättiin "yksityisyyden suojauksen suunnittelulla". Ei ymmärrettävää, mutta jäsenvaltioiden kyky kehittää sääntöjä tietojen näyttämiseksi kuvakkeiden kautta on poistettu. Tämän pitäisi vahvistaa asetuksen yhdenmukaistamisideaa ja sisältää kansalliset säännökset.

EPV: n 10 artiklassa otetaan käyttöön muita – hankalia ja tuskin toteutettavissa olevia – rajoituksia. Kolmansien osapuolten pääsyn sulkemisen ulkopuolelle olisi viitattava tietoihin, jotka eivät ole tarpeen pyydetyn palvelun tarjoamiseksi. Tältä osin selvennys ePV: n 8 artiklaan. Lisäksi ohjelmisto on suunniteltu tarjoamaan rakeiset asetukset jokaiselle evästeelle ja tarkoitukselle sekä tietoja siitä, miten tietoja jaetaan kolmansien osapuolten kanssa.

EPV: n 10 artiklan 2 kohta poistaa oikein velvoitteen tehdä käyttäjän päätös valita vuokrausvaihtoehto. Se riittää, että osoitat asetusvaihtoehdot asennuksen ja päivityksen aikana.

Yksi EPR: n 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan painopiste on salauksen kannustamisessa ("päästä toiseen -salauksen käyttöä olisi edistettävä") ja vaatimukseen, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat kiertää tai hyödyntää näitä suojatoimenpiteitä ("Jäsen Valtioiden ei pitäisi asettaa sähköisen viestinnän palvelujen tarjoajille tai muille organisaatioille (toimitusketjun millä tahansa tasolla) velvoitteita, jotka johtaisivat heidän verkkojen ja palveluiden turvallisuuden heikkenemiseen, kuten takaovien helpottaminen).

IMCO-komitean luonnos on saatavana täältä.

PÄIVITYS 22.05.2017

Liittovaltion neuvosto – komiteat toimittavat suosituksensa sähköistä yksityisyyttä koskevasta asetuksesta

Liittovaltion maatalouspolitiikan ja kuluttajansuojavaliokunnan, sisäasioiden, lain ja talouden komiteat esittivät 22.05.2017 suosituksensa (PDF) EU: n komission ehdotuksesta uudeksi sähköisen yksityisyyden suoja-asetukseksi. Suosituksista keskustellaan Bundesratissa 2. kesäkuuta 2017 ensimmäistä kertaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että komiteat maalaavat melko kriittisen kuvan luonnoksesta ja vaativat ehdotetun asetuksen perusteellista tarkistamista. EU: n komission tavoitteena on selventää ja täydentää EU: n tietosuoja-asetuksen (GDPR) yleistä oikeuskehystä. Siitä huolimatta ehdotetun asetuksen perusteellista tarkistamista ja parantamista pidetään välttämättömänä myös yksityiskohtaisten puutteiden lisäksi yleistä tietosuoja-asetusta koskevassa säädöksessä, tarvittavan tasapainon saavuttamisessa sähköisen viestinnän suojauksen ja tietoturvaongelmien sekä suunnittelun välillä. sääntelyjärjestelmä.

Tällä arvioinnilla komiteat vahvistavat digitaalitaloudesta johtuvat huolenaiheet. Tavoite, jonka mukaan uusi sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus tulee voimaan ilman siirtymäkautta, tulee voimaan yhdessä EU: n BKT: n kanssa, voidaan pitää mahdottomana, koska rajaamiseen ja yksityiskohtiin liittyvät ongelmat ovat vielä ratkaisematta, johtamatta valtavaan oikeudelliseen epävarmuuteen.

Raportin sisältö tekee selväksi, että mainoksilla tuetut tarjoukset ovat olennainen osa Internet-taloutta. Bundesrat vaatii siksi, että ehdotetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan d alakohta laajennetaan koskemaan myös kolmansien osapuolien evästeitä. Jäykkiä evästeitä koskeviin säännöksiin liittyen asiakirja tukee nimenomaisesti kompensoivien asetusten käyttöönottoa, koska ne sisältyvät nykyään Telemedia-lain (TMG) 15 §: n 3 momenttiin, ja tarjoavat pelaajille tietojenkäsittelyn salanimellä varustettuja profiileja käyttäen samanaikaista tietoa ja käyttäjän vastalauseoikeutta..

PÄIVITYS 13.04.2017

Kuuleminen sähköisen yksityisyyden suoja-asioista kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa (LIBE) 11.4.2017

Kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin komission uuden asetusehdotuksen eri osatekijöitä sidosryhmien näkemysten välittämiseksi Euroopan parlamentille. Puhujia olivat muun muassa televiestintä, uudet viestintäpalvelujen tarjoajat (OSP, OTT), kuluttajat, kansalaisjärjestöt, professorit ja tietosuojaviranomaiset. Tapahtuman pitäisi auttaa saamaan laaja ja edustava kuva LOVE-valiokunnan lainsäädäntökertomuksen valmistelusta Euroopan parlamentissa.

BVDW oli jo antanut kriittisen lausunnon suunnitellusta määräyksestä ja julkistanut sen ensimmäisessä kansallisessa kuulemistilaisuudessa liittovaltion talous- ja energiaministeriössä (BMWi) 16. helmikuuta 2017..

PÄIVITYS 27.02.2017

Uusi sähköisen yksityisyyden suojaa koskeva tietosivu

EU: n komissio hyväksyi 10. tammikuuta 2017 luonnoksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilötietojen yksityisyyden ja turvallisuuden suojaamisesta sähköisen viestinnän alalla ja direktiivin 2002/58 / EY kumoamisesta (asetus yksityisyydestä) ja sähköinen viestintä) (ePV).

Uuden asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa aikaisemmat yksityisyyden suojaa koskevat säännökset sähköisen viestinnän alalla EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU GDPR) vaatimusten kanssa. EU: n komissio aikoo esitellä ePV: n yhdessä 25.05.2018 voimassa olevan EU: n GDPR: n kanssa. Mitä tulee asetukseen, mitä olisi säänneltävä ja miten se luokitellaan EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen yhteydessä, BVDW-Justiziar selittää Michael Neuber -lehdessä.

PÄIVITYS 15.02.2017

Sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan asetuksen virallinen saksankielinen käännös

Samanaikaisesti sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusluonnoksen virallinen saksankielinen käännös on nyt saatavana.

Saksalainen teksti eroaa kuitenkin joissain tapauksissa huomattavasti englanninkielisen alkuperäisen version sanamuotoista. Siten 4 artiklan 2 kohdassa kuvailtu termi henkilöidenväliset viestintäpalvelut tarkoittaa myös sellaista "… yksi henkilöidenvälinen ja vuorovaikutteinen viestintä aivan kuten erottamaton ota käyttöön toiseen palveluun liittyvä lapsipuolen ominaisuus. ", kun taas englanninkielinen versio kuvaa "… sisältää palvelut, jotka mahdollistavat henkilöiden välisen ja vuorovaikutteisen viestinnän pieni lisäominaisuus joka liittyy luonnostaan ​​toiseen palveluun. "

On odotettavissa, että kauaskantoisia korjauksia tarvitaan myös muualla.

PÄIVITYS 01.02.2017

Luonnos uudesta sähköisen yksityisyyden suojaa koskevasta asetuksesta julkisesti

EU-komissio esitti 10. tammikuuta 2017 virallisen luonnoksensa uusiksi sähköisen yksityisyyden suojan säännöiksi. Kuten aiemmin laajalti epäiltiin, lainsäädäntöehdotus tähänastisen direktiivin sijasta on nyt EU: n asetuksen muodossa. Toisin kuin direktiiviä, tässä ei tarvita tarkempaa täytäntöönpanoa, vaan sitä sovellettaisiin suoraan jokaisessa EU: n jäsenvaltiossa – sen voimaantulon jälkeen.

Tarkistettujen sääntöjen tarkoituksena on ensisijaisesti varmistaa sähköisen viestinnän luottamuksellisuus. Huolimatta EU: n tietosuojamääräyksestä, joka on nyt tullut voimaan vuosien painumisen jälkeen ja jota sovelletaan analogisesti ja digitaaliseen dataan yhdenmukaisesti 25.5.2018 alkaen koko Euroopassa, evästevaatimuksia sovelletaan edelleen – nyt huomattavasti tiukempia. Sähköisen yksityisyyden suoja-asetuksen (ePv) tarkoituksena on säännellä henkilötietojen käsittelyä verkkoalueella erityisasetuksen merkityksessä.

Kaukaiset rajoitukset, 8 artikla epV

Digitaalitalouden kannalta olennaiset ovat uudet säännökset, joista säädetään ePV: n 8-10 artiklassa. Se on nyt enemmän kuin koskaan laitteen suojaus keskustassa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta päätteen laskenta- ja tallennusominaisuuksien käyttö ja kaiken tiedon keruu (mukaan lukien tiedot laitteiston tai ohjelmiston luonteesta) olisi kiellettävä. Pelkästään tästä laitteen omistajan pitäisi pystyä. Tämä ylittää huomattavasti aiemman sovelluskäsityksen ja kattaa siten myös tekniikat, kuten esim. tekninen sormenjälki, kuten 20 kappaleessa todetaan.

Tulevaisuudessa poikkeuksia pitäisi sallia vain liitettävyysvaatimuksista ja silloin, kun online-palveluntarjoaja tarvitsee ehdottomasti näitä mahdollisuuksia palvelunsa ja tilastollisen analyysin tarjoamiseksi (web-yleisön mittaus). Tähän eivät kuulu palvelut, joilla luonnollisesti ei ole yhteyttä loppukäyttäjään.

Kaikille muille menetelmille, jotka mahdollistavat laillisen tietojenkäsittelyn tai toimituslaatujen arvioinnin (evästeiden asettaminen, mittausalueet, toimituslaadun arviointi jne.) EU: n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, tarvitaan nyt loppukäyttäjän suostumus. Vaikka EU: n komissio korostaa täällä käyttäjäystävällisyyden väitettyä paranemista evästeen bannerin laiminlyönnistä johtuen, herää kysymys, onko nyt päinvastoin päinvastoin. Lisätietoja tästä ePV: n 10 artiklassa ja myöhemmässä, yksityiskohtaisemmassa arvioinnissamme.

8 artiklan 2 kohta ePV sääntelee langattomasti kytkettyjen päätelaitteiden välillä vaihdetun tiedon käyttöä. Tällaisten tietojen käyttö olisi myös kiellettävä, paitsi jos se on välttämätöntä yhteyden muodostamiseksi tai tapahtuu näkyvän tiedon näytöllä, joka selventää tarkoitusta ja identiteettia ja joka muuten täyttää EU: n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietojen vaatimukset. Tässä nousee esiin esimerkiksi Tilapäisissä Bluetooth-yhteyksissä jo teknisen toteutettavuuden kysymys.

Suostumusvaatimukset, 9 artikla ePV

EPV: n 9 artikla sisältää suostumusta koskevat säännökset, jotka perustuvat EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteisiin. Evästeiden asettamista koskevan suostumuksen osalta selvennetään 2 kohdassa, että suostumuksen ilmoittamiseen riittää myös se, että Internet-yhteysohjelmiston asianmukaiset tekniset asetukset riittävät. Tämä luo yhteyden ePV: n 10 artiklassa tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin. Itse asiassa tosiasialliseen suostumukseen sovelletaan kuitenkin EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen 4 ja 7 artiklan mukaisia ​​laajoja tietovaatimuksia,

Lisäksi käyttäjän tulisi voida peruuttaa annettu suostumus kuuden kuukauden välein.

Suostumus ja tekniset eritelmät, 10 artikla ePV
Lisäksi muissa kohdissa on säännöksiä verkkokäytön kiellon teknisestä täytäntöönpanosta. 8 artiklan epV-kieltojen tulisi tulevaisuudessa olla sitovasti teknisesti edustettuna. Jatkossa ohjelmiston on kyettävä varmistamaan, että ns. Kolmannet osapuolet eivät voi tallentaa tai lukea tietoja terminaalissa. Sääntelyn tarkoitus – luottamuksellisuuden varmistaminen sähköisessä viestinnässä – on mahdollisesti mahdollinen ohjelmistoille, jotka viestivät sähköistä viestintää. Tässä, mutta ennen kaikkea, sovellusskenaario kattaa kaikki ohjelmistot, jotka mahdollistavat Internet-yhteydet, nimittäin selaimet, kuten johdanto-osan 23 ja 24 kappaleessa esitetään..

Asennuksen yhteydessä käyttäjälle on nyt tiedotettava asetusvaihtoehdoista. Käyttäjän on sitten – asennuksen loppuun saattamiseksi – päätettävä asetuksesta. Sitä, miten ja missä olosuhteissa tämän päätöksen on voitava muuttaa kokonaan tai yksittäisten verkkosivustojen suhteen minkäänlaisiin ei-etuoikeutettuihin evästeisiin, ei ole säännelty. Verkkoselainten olisi silloin myös ohjattava loppupään tietoikkunoita tai osoitettava muutosvaihtoehtoja verkkosivun toiminnasta riippuen. Voidaan perustellusti epäillä, saavutetaanko täällä yleistynyt yksinkertaistaminen – ja lisäksi yksityisyyden ystävällisyys.

Huippuluokan palvelut

Uusien sääntöjen ei pitäisi enää kattaa vain perinteisiä teletoimittajia, vaan myös niin kutsuttuja over-the-the-top-palveluita (OTT). EU: n komission ja johdanto-osan kappaleiden mukaan tämä kattaa kaikki palvelut, jotka mahdollistavat ihmisten välisen viestinnän, kuten IP-puhe, pikaviestit tai web-pohjaiset sähköpostipalvelut. Olennaisen rajauskriteerin tulisi olla mahdollisuus suoraan, vuorovaikutteiseen viestintään. Määritelmä säädetään Euroopan sähköisen viestinnän säännöstössä.

Voimaantulo yhdessä EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa

EPV: n 31 artiklan 2 kohdan mukaan ja EU: n komission ilmoittaman aikomuksen mukaan uuden asetuksen pitäisi tulla voimaan samaan aikaan kuin EU: n yleinen tietosuoja-asetus 25.05.2018. Poliittinen tavoite, joka tuskin vastaa monimutkaiselle ja digitaalitaloudelle erittäin tärkeille sääntelykysymyksille.

Heti ensimmäisen luonnoksen tultua tiedossa BVDW oli jo varoittanut selvästi tämän liiallisen erityissäännöksen seurauksista. Keskeiset kritiikat yhdellä silmäyksellä:

 • Ei tasavertaisia ​​kilpailuedellytyksiä Internetissä olevien digitaalisten tarjousten tarjoajien välillä
 • Liialliset spiecial-standardit online-alueelle
 • Johdonmukaisuuden puute EU: n GDPR: n suhteen
 • Epäjohdonmukaiset ja epäselvät määritelmät
 • Kolmansien osapuolien evästeiden kieltäminen vaarantaa Internetin toiminnan

PÄIVITYS 5. syyskuuta 2016

EU-komissio julkaisee kommentteja ja tuloksia

EU: n komission sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan direktiivin julkisen kuulemisen päätteeksi se on laatinut ja julkaissut katsauksen kyselylomakkeiden vastauksiin sekä kansalaisten, yhdistysten ja yritysten mielipiteisiin.

Samoin EU: n komissio on laatinut ensimmäisen yhteenvedon julkisen tutkimuksen tuloksista, joka on saatavana täältä. Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ensimmäisen tarkistusluonnoksen odotetaan olevan vuoden 2016 loppuun mennessä.

PÄIVITYS 6. heinäkuuta 2016

Euroopan komission julkiset kuulemiset saatiin päätökseen

Kuuleminen, jonka EU-komissio avasi sähköisen yksityisyyden suojaa koskevan direktiivin REFIT-arviointien yhteydessä 11. huhtikuuta, päättyi 5. heinäkuuta 2016. Komissio on julkaissut kansalaisille, oikeushenkilöille ja viranomaisille osoitetun kyselyn selvittääkseen, miten äskettäiset muutokset direktiiviin vuonna 2009 (evästeasetukset) on pantu täytäntöön ja kokemus jäsenvaltioissa sekä saadut kokemukset vuonna 2009. suunnattu samankaltaisia. BVDW lähetti kommenttinsa ja kommenttinsa kyselylomakkeessa esitettyihin kysymyksiin EU: n komissiolle Brysselissä viime viikkojen aikana lukuisten keskustelujen ja äänestysten jälkeen viranomaisten, kattojärjestöjen ja sen jäsenten kanssa 30.06.2016..

Erityisesti BVDW vaatii direktiivin asianmukaista ja kattavaa uudelleentarkastelua telemedian sääntelytapaansa nähden. On välttämätöntä, että EU: n komission REFIT-ohjelmassa asettamia perusteita sovelletaan kattavasti ja käytännöllisesti ottaen samalla riittävästi ja kriittisesti huomioon jäsenvaltioiden kokemukset nykyisen ePR: n täytäntöönpanosta. Tämä koskee ennen kaikkea ePR: n 5 artiklan 3 kohdan liiallista tulkintaa ja soveltamista kaikkiin verkkoasioihin. Tämä käsitys oli ja on – etenkin nyt voimaan tulleen EU: n tietosuoja-asetuksen (EU GDPR) kannalta – ristiriidassa EU: n komission itsensä suunnitteleman ePR: n soveltamisalan kanssa. Siksi uudelleentarkastelulla ei saa olla tarkoitus määritellä myöhemmin uudelleen EU: n BKT: n sääntelyalueita.

3 artiklan mukaan sähköisen ePR: n aiheena on nimenomaisesti ja yksinomaan julkisen viestinnän verkkojen ja niihin liittyvän tietoliikenteen luottamuksellisuuden takaaminen. Perustana muun muassa ePR: n 5 artiklan 3 kohdan käyttöönotolle olivat Euroopan parlamentin hyväksymät asetukset, jotka tulivat voimaan 25. marraskuuta 2009 direktiivillä 2009/136 / EY "Kansalaisten oikeudet" eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen yhtenäistämiseksi ja konkretisoimiseksi. sähköisille viestintäverkoille ja -palveluille.

EU: n parlamentin toiveiden mukaan EPPR: n 5 artiklan 3 kohdan pitäisi mahdollistaa avoimuuden ja turvallisuuden lisääminen kuluttajille pelkästään telealalla. Nämä säännöt, jotka on luotu suppeasti määritellylle alueelle (nimittäin 5 artiklan 3 kohta, 13 ePR), on kuitenkin ymmärretty ja sovellettu koko verkkoalueelle ja Internet-liikenteelle..

Sähköisiä viestintäpalveluja koskevista poikkeuksista 3 artiklan soveltamisalasta ei kuitenkaan säädetä. Myös tosiasialliset syyt eivät ole ilmeisiä. Kun otetaan huomioon GDPR: n johdanto-osan 173 kappaleessa esitetty selkeä tarkistusvaltuutus, joka edellyttää johdonmukaisuutta asetuksen asiaa koskevien säännösten kanssa, on ainakin tarpeen selventää, että ePR: n 5 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan säännöksiä ei sovelleta palveluihin, , Tietoyhteiskunta. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon direktiivin tarkistamisessa. Ainakin 5 artiklan 3 kohdan ePR: n poisto olisi tässä tapauksessa paras ratkaisu BVDW: n mukaan..

11. huhtikuuta 2016 – julkisten kuulemisten aloittaminen

Euroopan komission arvio 2016 – kyselylomake

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä koskevien julkisten kuulemisten aloittaminen. Kuulemisen tulisi olla valmis 12 viikon sisällä tiistaina 5. heinäkuuta 2016.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin jälkeen EU: n komission mielestä se jatkaa äskettäin hyväksyttyä erityistä EU: n tietosuoja-asetusta, joka sisältää siihen liittyvät asetukset. Arvioinnin tarkoituksena on ennen kaikkea luoda EU: n GDPR: n lisäksi oikeudellinen kehys yksityisyyttä koskeville kysymyksille digitaaliaikakaudella. EU-KOM katsoo, että seuraavat seikat on joka tapauksessa selvennettävä:

 • Johdonmukaisuus EU: n GDPR: n säännösten kanssa
 • Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin soveltamisalan tarkistaminen uusien markkinoiden ja teknisen tilanteen valossa
 • Viestinnän turvallisuuden ja luottamuksellisuuden (eheyden) parantaminen
 • Puuttuminen epäjohdonmukaisiin lainvalvonta- ja oikeudellisiin eroihin yksittäisissä jäsenvaltioissa

Kuuleminen perustuu kattavaan kyselylomakkeeseen, jossa on yhteensä 33 kysymystä. Se on jaettu kahteen osaan:

 • Tutkimus direktiivin aikaisempien säännösten tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta tai täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa
 • Muutoksia koskevat lausunnot ja ehdotukset

EU COMM mainitsee nimenomaisesti OBA: n ja evästeet. Muita kuin kyselylomakkeessa hyväksyttyjä kommentteja ei kuitenkaan hyväksytä. Tässä on max. 1500 merkkiä.

Kysymys on, kuinka tällaista monimutkaista asiaa tulisi käsitellä ymmärrettävästi ja kattavasti tällä tavalla. Tapa, jolla tiettyihin markkinatoimenpiteisiin puututaan suoraan, ja rajalliset mahdollisuudet väittää kyselylomakkeessa viittaavat siihen, että EU-KOM: n suuntaviivojen tulisi olla vahvasti ennakkoarvioitu.

Ensimmäisen tarkistetun direktiivin luonnoksen pitäisi olla saatavana jo kesäloman (!) 2016 jälkeen. Vuoden 2017 alussa luonnos pitäisi sitten toimittaa parlamentille. Aikataulu olisi pidettävä siten, että uudet määräykset voivat tulla voimaan EU-DSGVO: n sovellettaessa 25.05.2018.

2. Taustaevästepolitiikka

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: