Yleiset ehdot – terveystiedot

Yleiset ehdot - terveystiedot

Ehdot

dbp-yritysryhmän, erityisesti dbp Kommunikation GmbH, palveluihin & Co. KG, dbp terve, Saksa GmbH & Co KG ja dbp kommunikationsart GmbH & Co. KG – alla DBP nimeltään.

1 § – sopimuksen soveltamisala ja tekeminen

 1. Ellei muuta ilmoitusta ole, sopimukset tulevat,
 1. jotka suoritetaan verkossa portaalin www.gesund durch.de kautta "dbp gesund durch Deutschland GmbH: lla" & Co. KG ",
 2. jotka tehdään kirjallisella rekisteröinnillä "dbp kommunikationsart GmbH": lla & Co. KG ",
 3. jotka valmistuvat "Saksa kolorektaalista syöpää vastaan" -toiminnan "dbp Kommunikation GmbH" yhteydessä & Co. KG ",
 4. muuten edellä mainittujen dbp-ryhmän yritysten kanssa kussakin yksittäistapauksessa,

yksinomaan seuraavien säännösten mukaisesti.

 • Siviililaissa tarkoitetut kuluttajan kanssa tehdyt sopimukset eivät kuulu tähän.
 • Tilaamalla osallistuja hyväksyy nämä yleiset ehdot (jäljempänä GTC). Osallistujan ristiriitaiset tai erilaiset ehdot sitovat dbp: tä vain, jos dbp on nimenomaisesti hyväksynyt ne kirjallisesti.
 • GTC koskee kaikkia dbp: n tarjoamia palveluita ja kaikkia velvoitteita, jotka johtuvat sopimussuhteista osallistujan kanssa, ja myös kaikkia tulevia liikesuhteita.
 • Dbp: n ja osallistujan välinen sopimus syntyy vain, jos osallistuja hyväksyy tarjouksen ilman varausta, saa kirjallisen tilausvahvistuksen dbp: ltä tai dbp alkaa suorittaa työtä kirjallisen tai suullisen tilauksen tekemisen jälkeen. Jos dbp antaa kirjallisen tilausvahvistuksen, sillä on ratkaiseva merkitys sopimuksen sisällölle ja laajuudelle, ellei nimenomaisesti muuta sovita kirjallisesti.
 • 2 § – Internet-portaalin "gesund durch …" säännökset

  1. Ainoat Internet-portaalin www.gesund-durch.de asiantuntijahakemistoon osallistuvat lääkärit ovat valtuutettuja harjoittamaan omaa ammatinvalintaansa muissa terveydenhuollon ammateissa, kansanterveysalan ammatteissa ja sosiaalpedagogiikan ammateissa (lisätietoja löytyy kirjautumisalueelta kohdasta "Asiantuntijaoikeudet").
  2. Terveydenhuollon tuotteiden ja palveluiden ylikansallisten valmistajien osallistuminen Internet-portaaliin www.gesund-durch.de on sallittua vasta tutkinnan ja dbp: n nimenomaisen hyväksynnän perusteella sekä dbp: n erikseen antamien ohjeiden mukaisesti..
  3. Kaikkien osallistujan toimittamien tietojen on oltava oikeita ja sallittuja. Hammaslääkärit / lääkärit nimeävät erikoisuutensa, lisäalueet ja pääasialliset toiminta-alueet aina omalla vastuullaan. Jos osallistuja lataa tai lähettää tekstejä, kuvia jne., Se on tehtävä sovellettavan ammatillisen lain mukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon myös lääkkeiden mainontaa koskeva laki, tekijänoikeudet ja kaikki muut häntä koskevat lakimääräykset. Tietoja muutoksista, esim. osoitteen, ammatillisen aseman jne., osallistujan on ilmoitettava dbp: lle viipymättä tai korjattava nämä muutokset itsenäisesti omassa profiilissaan. Lisäksi dbp pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa merkintöjä, jotka dbp: n oikeudellinen mielipide rikkoo sovellettavaa lakia.
  4. dbp ei ota vastuuta osallistujien Internet-portaalissa antamien lausuntojen oikeellisuudesta. Tämä koskee erityisesti lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, menettelyjen, hoidojen, artikkeleiden tai muiden artikkeleissa kuvattujen keinojen tehoa, joilla sanotaan olevan terapeuttinen teho tai vaikutus.
   Konkreettiset lääketieteelliset kysymykset ja Internet-portaalissa tehtyjen lausuntojen tarkkuus, erityisesti kuvattujen lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, menettelyjen, hoidojen, esineiden tai muiden keinojen, joille terapeuttisen vaikutuksen tai vaikutuksen luvataan, tehokkuuden, ovat aina hoitava lääkäri, hammaslääkäri tai apteekkihenkilökunta yksittäisissä tapauksissa tarkistaa ja vastata.
  5. Jos osallistuja ei voi tarjota tarjottuja palveluita pidempään aikaan (sairaus jne.), Hän sitoutuu ilmoittamaan tämän Internet-portaalissa julkaistujen tietojen puitteissa. Osallistujan ja dbp: n välinen sopimus ja erityisesti osallistujan kuukausimaksut pysyvät ennallaan.
  6. Virheellisistä tai epätäydellisistä tietokannan merkinnöistä vain osallistuja vastaa – dbp: n vastuu on tästä poissuljettu – paitsi jos dbp: tä veloitetaan rekisteröinnistä ja siitä aiheutuu perustamismaksu. Tässä tapauksessa vastuu rajoittuu asennusmaksun määrään. Jos kolmas osapuoli vaatii kuitenkin dbp: tä korvauslaissa, osallistuja vapauttaa dbp: n kaikista kolmannen osapuolen vaatimuksista.
  7. Internet-portaalissa maksettuja tuotteita ja palveluita koskevan sopimuksen voimassaoloaika on 12 kuukautta, ja se voidaan irtisanoa kolmella kuukaudella sopimuksen päättymisestä. Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräajassa, sopimus uusitaan automaattisesti seuraavalle 12 kuukaudelle.
   Internet-portaalin maksettujen tuotteiden maksuosuuksien veloitus tapahtuu periaatteessa pakollisen suoraveloitusmenettelyn avulla aina seuraavan kuukauden jälkeen sidontakirjan ensimmäisenä työpäivänä; siinä määrin kypsyys tapahtuu.

  3 § – Osallistujan osallistumismääräyksen ja velvoitteiden toteuttaminen

  1. Osallistujan on ilmoitettava dbp: lle kaikista palvelun suorittamiseen liittyvistä seikoista. Periaatteessa dbp: llä ei ole velvollisuutta tarkistaa osallistujan tarjoamien tietojen, tietojen tai muiden palveluiden täydellisyyttä ja oikeellisuutta edellyttäen, että siihen ei ole syytä tai että tilauksessa ei nimenomaisesti mainita tätä, ottaen huomioon yksittäisen tapauksen yksilölliset olosuhteet..
  2. Jos osallistuja ei täytä yhteistyövelvoitettaan, ei ajoissa tai asianmukaisesti, dbp: llä on oikeus veloittaa häneltä tästä aiheutuneet lisäkustannukset. Muita oikeudellisia vaatimuksia pidätetään nimenomaisesti.
  3. Jos dbp toimii sivustolla tai osallistujan vaikutusalueella, osallistuja on vastuussa kaikista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen liikenneturvallisuusvelvollisuuksien täyttämiseksi myös kolmansiin nähden. dbp: llä on oikeus kieltäytyä suorittamasta palvelua niin kauan kuin tarvittavia toimenpiteitä ei toteuteta.

  4 § – Määräajat, päivämäärät, eroaminen

  1. Määräajat ovat aina arvioitavia, ellei niistä ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti. Tästä riippumatta, määräaika päättyy joka tapauksessa vasta sen jälkeen, kun osallistuja on velkaa kaikesta osallistumisesta, ja mahdollisesti sovitun ennakkomaksun vastaanottamisesta..
  2. Jos dbp: n suorittama suoritus viivästyy odottamattomien tai perusteettomien olosuhteiden vuoksi (esim. Työriidat, toimintahäiriöt, kuljetusesteet, materiaalipula, viralliset toimenpiteet – myös toimittajiemme kanssa – sekä ei-oikea-aikainen itsetoimitus), dbp: llä on oikeus peruuttaa sopimus kokonaan tai osittain tai sen päättymisen jälkeen Valitse viivästyttää suorituskykyä vamman keston perusteella. dbp ilmoittaa osallistujalle heti palvelun saatavuudesta ja, jos sopimus peruutetaan, korvaa hänelle välittömästi jo maksetut korvaukset. Tältä osin vahingonkorvausvaatimuksia ei oteta huomioon.
  3. Jos osallistuja ei hyväksy hyväksyntää tai rikkoo muita yhteistyövelvoitteita, dbp: llä on oikeus vaatia korvausta aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien mahdolliset lisäkustannukset.

  5 § – Hyväksyminen

  1. Sikäli kuin dbp-palvelu vaatii hyväksynnän, osallistuja on velvollinen tekemään niin. Pienet puutteet, jotka vaikuttavat palvelun soveltuvuuteen sopimukseen sopivaan tarkoitukseen vain merkityksettömästi, eivät oikeuta osallistujaa kieltäytymään hyväksymästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeutta vaatia lakisääteisiä takuuvaatimuksia..
  2. Jos osallistuja kieltäytyy hyväksymästä rikkoen tämän lausekkeen 1 kohtaa, hyväksynnän katsotaan tapahtuneen.
  3. Palveluita, mukaan lukien puhtaasti henkiset palvelut, pidetään hyväksyttyinä, ellei osallistuja ilmoita niistä kirjallisesti 30 päivän kuluessa palvelun vastaanottamisesta ja konkreettisella kuvauksella yksittäisistä virheistä. Tällaisesta valituksesta dbp tarkistaa sen toimivuuden. Jos osallistujan valitus osoittautuu perusteettomaksi, häneltä veloitetaan mahdolliset siitä aiheutuvat lisäkustannukset.

  § 6 – Hinnat ja maksut

  1. Ratkaisevia ovat dbp: n ilmoittamat hinnat, joihin lisätään vastaava laillinen arvonlisävero siltä osin kuin se syntyy. Dbp: n laskut maksetaan ilman käteisalennuksen vähentämistä ja maksutta sovitun maksusuunnitelman mukaisesti, muuten 10 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Jos tarkastukset hyväksytään tapauskohtaisesti nimenomaisten sopimusten perusteella, se tehdään vain suorituksen perusteella ja samalla tavalla käteisalennusta vähentämättä. Dbp ei tunnusta sekkejä täytetyiksi, ennen kuin asianmukaiset määrät on hyvitetty dbp: n tilille ilman varausta. Mahdolliset alennusmaksut maksaa osallistuja.
  2. dbp pidättää oikeuden milloin tahansa vaatia kohtuullisia ennakkomaksuja ja ennakkoja. Dbp voi tässä yhteydessä käyttää myös jo myönnettyjä suoraveloitusvaltuutuksia. Jos vastaavaa rahan vastaanottoa ei kirjata dbp-tilille 4 viikon kuluttua, dbp: llä on oikeus irtisanoutua tai satunnainen irtisanominen.
  3. Ellei kiinteästä hinnasta ole sovittu ja palvelun suoritus osoittautuu ylittävän tilaajan arvioiman kustannuksen yli kymmenellä prosentilla, dbp: n on ilmoitettava tästä hänelle, ilmoittaen odotettu uusi hinta. Tässä tapauksessa osallistujalla on BGB: n 649 §: n mukainen oikeus 14 päivän kuluessa sopimuksen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta. dbp vähentää sitten vain sen tarjoamat palvelut siihen saakka. Jos peruuttamista ei tehdä sovitun ajan kuluessa, sopimus jatkuu sovitulla tavalla myöhemmin ilmoitetun hinnan perusteella.
   Jos dbp tärkeästä syystä vetäytyy sopimuksesta tai jos se on peruutettu yhteisellä sopimuksella, dbp: llä on oikeus maksaa siihen mennessä suoritetut palvelut.
  4. Jatkuvien velvoitteiden vuoksi dbp pidättää oikeuden korottaa myöhemmin sovittua maksua. Korotus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua jatkuvan velvoitteen voimassaolon päättymisestä, ja osallistujalla on lisäyksen yhteydessä erityinen irtisanomisoikeus neljän viikon irtisanomisajalla. Jos jatkuvien velvoitteiden yhteydessä osallistuja tarjoaa lisäpalveluita, jotka ylittävät sovitun palvelun laajuuden, dbp pidättää oikeuden veloittaa nämä palvelut lisäksi.
  5. Osallistujalla ei ole erityistä irtisanomisoikeutta, jos dbp luottaa kolmansien osapuolten palveluihin toteuttamiseksi ja ne puolestaan ​​nostavat hintoja. Tässä tapauksessa dbp voi vapaasti laskea hintansa uudelleen kolmannen osapuolen hinnankorotuksen vuoksi. Osallistujalla on tässä nimenomaisesti oikeus tiedonsaantiin, ja dbp: n on selitettävä hinnankorotukset vastaavasti.
  6. Jos dbp: llä on useita vaatimuksia osallistujaa vastaan, se määrittelee, millä velalla maksu hyvitetään. Osallistujalla on oikeus kuittaus- ja pidätysoikeuksiin vain, jos vastavaatimukset on laillisesti vahvistettu tai dbp tunnustaa ne kirjallisesti.
  7. Laiminlyönnin tapauksessa osallistuja on velkaa viivästyskorkoa BGB: n 288 §: stä johtuen. Lisävahinkojen väittäminen (esimerkiksi: takaisinperinnästä aiheutuneet palkkiot jne.) On varattu.

  7 § – Vastuu

  1. dbp vastaa vahingoista vain seuraavien määräysten mukaisesti: Periaatteessa dbp on vastuussa vain
   • tahallinen ja törkeästi huolimaton toiminta,
   • olennaisten sopimusvelvoitteiden syyllinen rikkominen,
   • ehdollisten takuiden olettaminen ja
   • viive.

   Sitä paitsi, yksinkertaisen huolimattomuuden tapauksessa vastuu omaisuusvahinkoista ja taloudellisista menetyksistä on suljettu pois.

  2. Edellä mainitut vastuusäännöt eivät vaikuta vastuuhenkilöiltä hengen, ruumiin tai terveyden vahingoista johtuvista vahingoista.
  3. Määrällisesti dbp: n velvollisuus maksaa korvausta tavanomaisesta huolimattomuudesta rajoittuu sopimuksessa sovitun palkkion korvaamiseen. Jatkuvien velvoitteiden yhteydessä, erityisesti Internet-portaaleja koskevien sopimusten yhteydessä, vahingot rajoittuvat kuukausittaisen korvauksen määrään.
  4. Siltä osin kuin dbp: n vastuu vahingoista on poissuljettu tai rajoitettu yllä olevien säännösten mukaisesti, tämä ulottuu myös asianomaisten elinten, työntekijöiden ja muiden työntekijöiden, dbp: n edustajien ja sijaisedustajien henkilökohtaiseen vastuuseen ja koskee myös kaikkia väärinkäytöksistä johtuvia vaateita (823 §) ff. siviililaki).
  5. Tietojen palauttamisesta dbp on vastuussa vain siltä osin kuin osallistuja on varmistanut, että nämä tiedot voidaan rekonstruoida muista tiedoista suhteellisen kustannuksella. Erityisesti osallistujan on varmuuskopioitava tietoja ja ohjelmia säännöllisesti, vähintään kerran päivässä, ainakin kahdelle erityyppiselle sähköiselle tietovälineelle sovelluksen kannalta sopivin väliajoin sen varmistamiseksi, että ne voidaan palauttaa kohtuullisin kustannuksin..
  6. 8 § – Tapahtumat

   1. Dbp: n (esimerkiksi terveysmessut) tapahtumia koskevien hakemusten on oltava kirjallisia. Ne tallennetaan osoitetiedostoon, käsitellään ja vahvistetaan vastaanottojärjestyksessä. Rekisteröinti on sitova jokaiselle osallistujalle. Osallistumismaksu maksetaan laskun vastaanottamisen jälkeen ilman vähennyksiä. Majoitus ja ateriat eivät periaatteessa sisälly osallistumismaksuihin.
   2. Osallistuja voi peruuttaa rekisteröinnin ilmaiseksi vain neljä viikkoa ennen tapahtuman alkua. Peruuttamisen on oltava kirjallinen (kirje tai faksi). Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin tai asiakas ei ilmesty, tai ennenaikainen irtisanominen, dbp perii koko tapahtumamaksun. Ratkaiseva on peruutuksen vastaanottaminen dbp: n talossa. Oikeutta irtisanomiseen syystä ei vaikuteta.
   3. dbp pidättää oikeuden peruuttaa tapahtuman riittämättömän osallistujamäärän vuoksi tai jos on syitä, joista se ei vastaa (esim. sairaus, ylivoimainen este). Näissä tapauksissa osallistujille ilmoitetaan heti puhelimitse tai kirjallisesti. Jo maksetut konferenssimaksut palautetaan. Muita vaatimuksia ei nimenomaisesti ole. dbp varaa lisäksi oikeuden poikkeustapauksissa muuttaa sisältöä tai organisatorisia muutoksia tapahtuman suoritukseen.

   9 § – Vanhentumisaika

   Verrattuna osallistujiin, jotka eivät ole Saksan siviililain (BGB) mukaisia ​​kuluttajia, vikavaatimukset vanhentuvat yhden vuoden kuluttua lakisääteisestä vanhentumisajasta.

   § 10 – Tekijänoikeudet

   Palvelujen levittäminen ja käyttö dbp: n kautta sopimuksessa sovitun tavoitteen ulkopuolella, erityisesti niiden julkaiseminen, on sallittua vain dbp: n etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Dbp: n suorituksen hyödyntämiseen sovellettavien lakimääräysten (esim. Kilpailulaki) noudattaminen, etenkin mainontavaatimusten sisällön osalta, on osallistujan yksin vastuulla. Tältä osin hänen on korvattava dbp kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista ja kaikista niihin liittyvistä omista kuluista.

   11 § – Suorituspaikka ja luovuttamiskielto

   1. Kaikkien palvelujen suorituspaikka on valu.
   2. Niiden vaatimusten luovuttaminen tai panttaaminen, joihin osallistujalla on oikeus, liikesuhteesta dbp: n kanssa on suljettu pois.

   12 § – Toimivalta ja sovellettava laki

   1. Kaikkien kauppiaiden ja julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden välisistä liikesuhteista johtuvien vaateiden toimivalta on Gießenillä.
   2. Rajatylittävissä palveluissa valu on yksinomainen toimivalta kaikissa sopimussuhteista johtuvissa riita-asioissa (EuGVÜ 17 artikla tai EuGVVO 23 artikla). Dbp pidättää kuitenkin oikeuden haastaa osanottajan hänen yleiseen lainkäyttövaltaansa tai soittaa mihin tahansa muuhun tuomioistuimeen, jolla on lainkäyttövalta EuGVÜ: n tai EuGVVO: n nojalla..
   3. Kaikista osallistujan ja dbp: n välisistä liikesuhteista ja oikeudellisista suhteista säädetään yksinomaan Saksan liittotasavallan lainsäädännössä. Tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (CISG) soveltaminen ei ole mahdollista.

   13 § – Loppusäännös

   1. Sopimuksen purkaminen, muutokset ja lisäykset mukaan lukien liitännäissopimukset sekä lisäsopimussopimukset ovat voimassa vain, jos niistä sovitaan kirjallisesti. Sama koskee kaikenlaisia ​​lupauksia, suostumuksia, luopumisia ja vertailuja. Kirjallista muotovaatimusta sovelletaan myös erityisesti edellä mainitun säännöksen kumoamiseen..
   2. Jos sopimuksen yksittäiset määräykset ovat tehottomia tai tämä sopimus sisältää puutteita, tämä ei vaikuta jäljellä olevien määräysten pätevyyteen. Pätevän säännöksen sijasta on sovittava tosiasiallisesta säännöksestä, joka vastaa tehottoman säännöksen tarkoitusta ja tarkoitusta.
    Jos aukkoja ilmenee, on sovittava määräyksestä, joka vastaa sitä, mikä olisi kohtuudella sovittu sopimuksen tarkoituksen ja tarkoituksen mukaan, jos asia olisi pohdittu alusta alkaen..
    Sama pätee, jos säännöksen tehottomuus perustuu suoritussuhteeseen tai sopimuksessa määrättyyn aikaan (määräaika tai määräaika). Tällöin suoritustaso (määräaika tai nimitys) katsotaan sovittuksi, mikä on laillisesti sallittua ja tulee mahdollisimman lähelle toivottua.
   3. Kaikki aiemmat palvelujen dbp-ehdot peruutetaan.
   4. Huomautus BDSG: n 33 §: n mukaisesti: dbp: n verkkosivustojen ja muiden tarjousten puitteissa keräämät henkilötiedot käsitellään ja tallennetaan sopimusta ja tilauksiasi varten. Osallistuja sitoutuu nimenomaisesti käsittelemään ja käyttämään tietojasi sisäisiin tarkoituksiin dbp-ryhmässä konsultoinnin, mainonnan ja markkinatutkimuksen muodossa. Siirto kolmansille osapuolille dbp-ryhmän ulkopuolella tapahtuu vain osallistujan nimenomaisella suostumuksella. Muilta osin viitataan erilliseen tietosuojakäytäntöön, joka on saatavana Internet-portaalissa www.gesund-durch.de.

   Nämä sivut päivitettiin viimeksi 29. huhtikuuta 2013.

   Tällä verkkosivustolla olevia tietoja ei missään tapauksessa pidä korvata koulutettujen ja tunnustettujen lääkäreiden antamalla ammatillisella neuvolla tai hoidolla. Www.gesund-durch.de: n sisältöä ei voida eikä sitä pitäisi käyttää itsenäiseen diagnoosien tekemiseen tai hoidon aloittamiseen.

   © 2008-2019 dbp terve, Saksa GmbH & Co. KG. Kaikki oikeudet pidätetään. Valokuvat sivustolla www.gesund-durch.de tulevat u. a. kuvatietokannoista www.bilderbox-bildagentur.at, www.fotolia.com ja www.pixelio.de. Asiaankuuluvat tekijänoikeustiedot näytetään kuvan alla.
   "terveellinen® . " on Saksa GmbH: n dbp-terveysmerkki & Co. KG.

   Ohjelmistokehitys: dbp Kommunikation GmbH & Co. KG, valu. Yhteistyössä wapmedia, Gießen.

   Related Posts

   • Yleiset ehdot

    MDH AG: n yleiset ehdot 1. Seuraavat ehdot koskevat kaikkia nykyisiä ja tulevia liikesuhteita asiakkaiden kanssa, jotka ovat BGB: n 310 §: n 1 momentissa…

   • Medizinio gmbh: n yleiset ehdot

    Yleiset ehdot 1. Sovellus 1.1 Nämä ehdot koskevat Medizinio GmbH -yrityksen, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover, joka on rekisteröity Hannoverin…

   • Yleiset ehdot

    Ehdot Hyvä asiakas, Olet vieraana AltaMediNet GmbH -sivustolla. Tavoitteenamme on tarjota tosiasiallisesti oikeata ja ajantasaista tietoa luonnon- ja…

   • Relexa-hotellien yleiset ehdot

    YLEISET EHDOT Ehtojemme saksankielinen versio Edellytykset ovat etusijalla saksankieliseen versioon nähden. Epäselvissä tapauksissa saksankielinen…

   Like this post? Please share to your friends:
   Christina Cherry
   Leave a Reply

   ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: