Avioliittojen ylläpidon tyypit ja vaatimukset, lakiasiaintoimisto Hasselbach

Aviopuolisotuki on yksi perheoikeuden monimutkaisimmista aloista. Eroavusuhde ja avioliiton jälkeinen elatus on erotettava toisistaan. Molemmat liittyvät toisiinsa erilaisiin vaatimuksiin.

Kun avioliitto epäonnistuu, sillä on usein kauaskantoisia taloudellisia seurauksia. Yksi tärkeimmistä on ns. Puolison tuki. Kysymys vaatimuksista ja Elatusvaateen määrä on yksi monimutkaisimmista aiheista perheoikeudessa. Annamme yleiskuvan.

Aviopuolisoiden elatusapu on ensin erotettava toisistaan ​​ns. Avioeron ja avioliiton jälkeisen ylläpidon välillä. Molempiin sovelletaan hyvin erilaisia ​​vaatimuksia, ja molemmat on asetettava toisistaan ​​riippumattomasti.

I. Erottelu pitää

1. Mikä on erotuksen ylläpito?

Oikeus elatusapuun perustuu BGB: n 1361 §: ään. Se voi olla olemassa, jos pari luopuu kotiseudustaan ​​ja avoliitostaan ​​tulevan avioeron yhteydessä ja puolisot eroavat toisistaan. Saksan lain mukaan jokaisesta avioerosta on yleensä edeltävä ns. Asumusvuosi. BGB: n mukaan avioero on mahdollista vain poikkeustapauksissa ilman edellistä asumusvuotta. Avioero- ja avioeron välisenä ajanjaksona avioeron ylläpidon tulisi taata molempien parisuhteiden taloudellinen turva. Niin kauan kuin avioliittoa ei erotella, puolisot ovat myös taloudellisesti vastuussa toisistaan ​​- tähän sisältyy toimeentulon varmistaminen.

Muista: Laillisen avioeron jälkeen asumuseron säilyttämistä ei voida enää vaatia. Jokaisen, joka haluaa jatkaa etuuksien saamista, on haettava avioliiton jälkeistä elatusapua. Tämä liittyy täysin erilaisiin vaatimuksiin.

2. Mitä erotuksen ylläpito vaatii??

Erotuksen ylläpito edellyttää aluksi sitä avioliitto on edelleen olemassa, kotimainen yhteisö mutta liuotettiin. Jos puoliso on ainoa ansaitaja tai hänen tulot ovat huomattavasti suuremmat kuin parisuhteessa, hän voi hakea avioeroa. Jos toisaalta molemmat ansaitsevat suunnilleen saman määrän, kumpikaan puolisoista ei voi vaatia elatusapua toiselta.

Jos puoliso ei ole toistaiseksi työskennellyt tai työskennellyt vain rajoitetusti, hänellä ei ole velvollisuutta huolehtia itsestään eroseron aikana. Syy: Erovuoden aikana puolisot voivat silti sovittaa yhteen ja päättää elää yhdessä uudelleen. Siksi puolisoa, joka ei työskentele tai ansaitse vähemmän, ei pitäisi vaatia muuttamaan elämäänsä kokonaan tänä aikana ja esimerkiksi ottamaan kokopäiväistä työtä. Pikemminkin hänestä tulisi aluksi edelleen huolehtia sellaisena kuin hän oli ennen erottelua. Poikkeuksia sovelletaan, jos hänen voidaan kohtuudella odottaa pitävän huolta itsestään henkilökohtaisten olosuhteidensa mukaisesti. Esimerkiksi on ajateltavissa tapauksia, joissa alun perin työskennellyt puolisot lopettivat toimintansa heti avioliiton jälkeen ja molemmat erottuivat hyvin lyhyen avioliiton jälkeen – esimerkiksi muutaman viikon kuluttua.

3. Erotuksen ylläpidon laskeminen

Eroeron määrä riippuu avioliitto-olosuhteista. Ratkaiseva tekijä on tulot, jotka muokkasivat avioliiton elintasoa.

Tärkeää tietää: Varoja, joita käytettiin avioliiton aikana muihin tarkoituksiin, esimerkiksi sijoituksiin, ei oteta huomioon. Toisin kuin avioliiton jälkeinen ylläpito, ei ole mahdollista laskea eroeron ylläpitoa riittävään elinkustarpeeseen.

Eroerän tuen määrää rajoittaa maksavan puolison suoritus. Heillä on oltava vähintään tällä hetkellä 1200 euron kuukausittainen vähennys omaan elinkustannukseensa. Tässä yhteydessä puhutaan ns. Sopivasta vähennyskelpoisuudesta. Elatusapuun oikeutetulla on oikeus elatusapuun, joka on vain 1 080 euroa.

Erotushuolto koostuu seuraavista yksittäisistä osista:

 • Ns Elemental ylläpito vuokrat, asumiskulut jne.,
 • Ennakoiva huolto vanhuuseläkevakuutuksille jne. samoin kuin terveys- ja hoitotyön vakuutuksista aiheutuvat kustannukset, mikäli perheen rinnakkaisvakuutusta ei ole. Oli kuitenkin vaimo esimerkiksi aikaisemmin aviomiehensä kautta vakuutettu lakisääteisessä sairausvakuutuksessa, hän jatkaa niin eron aikana, kunnes avioero tulee lopulliseksi.
 • Henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuen voit myös saada enää tarvita ammatilliseen koulutukseen tai jatkokoulutukseen, sairauteen tai erityismenoihin, jotka johtuvat eroamisesta (muutto jne.).

Perushuollon laskentaa varten elatusvelkojan nettotuloja on ensin oikaistava. Jatkuvat kiinteät kustannukset on vähennettävä, jotka eivät ole jo osa vähennyskelpoista elinkuluina. Niihin sisältyy esimerkiksi työkulut. Avioliiton aikana otettujen lainojen takaisinmaksut voidaan myös ottaa huomioon.

Toisin kuin lasten elatusapu, ei ole taulukkoa, jossa olisi ohjeet avioeron vähimmäistasoista. Suunnitteluun käytetään kuitenkin ns. Düsseldorfin taulukkoa. Sen sijaan Etelä-Saksassa käytetään ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen ylläpitosuuntaviivoja. Yleisesti ottaen työntekijällä, joka ei ole palkattu työntekijällä, on oikeus perusturvaan, joka on 3/7 puolison oikaistuista nettotuloista. Jos molemmat työskentelevät, oikeus on 3/7 tuloerosta. Etelä-Saksassa käytetään 45 prosenttia oikaistuista ansiotuloista 3/7: n sijasta.

4. Erotuksen ylläpidon kesto ja rajat

Oikeus elatustukeen on rajoitettu ajanjaksoon tosiasiallisesta asumuserosta avioeromääräyksen lopulliseen syntymiseen asti. Se voi hyvinkin jatkaa määrätyn eronvuoden jälkeen, jos avioeromenettely kestää kauemmin. Jos eroerävuosi on päättynyt, henkilöllä, joka aiemmin ei ollut tai vain vähäisessä määrin, on jo työsuhdevelvoite. Loud. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan jokaisen puolison tulee alkaa saada eroon eroeron jälkeen – vaikka avioliittoa ei olisi vielä eroteltu. Tämä koskee ainakin nuoria, terveitä ihmisiä, joilla ei ole lastenhoitoa.

Jos et edelleenkään työskentele tai työskentelet vain pienessä määrin ja haluat sen sijaan saada erottelutukea, sinun on perusteltava, miksi et voi työskennellä täysin, muuten joudut ylläpitoleikkauksiin. Avioerojen juridisen voimassaoloajan lisäksi eroerotuki päättyy, kun puoliso sovitaan ja muodostaa uudelleen kotiyhteisön.

Erotuksen ylläpito voidaan yksittäisissä tapauksissa sulkea pois epätasa-arvon vuoksi. Tämä pätee esimerkiksi silloin, kun edunsaaja on syyllinen rikokseen velvoitettua henkilöä vastaan ​​tai on tahallisesti aiheuttanut oman tarpeensa.

Toisaalta vapaaehtoinen luopuminen avioerosta, esimerkiksi avioliitto, ei ole mahdollista!

II Avioliiton jälkeinen ylläpito

1. Mikä on avioliiton jälkeinen elatusapu??

Jos avioero on lopullinen, eronpitoa ei ole. Avioliiton jälkeinen elatusapu voidaan korvata, jos siihen liittyvät ehdot täyttyvät. Toisin kuin eronpidossa, sitä ei voida vaatia pelkästään siitä syystä, että jollakin avioerolla ei ole tai on alhaisemmat tulot. Siviililain 1569 §: ssä säädetään pikemminkin Henkilökohtaisen vastuun periaate vakaasti: Avioeron jälkeen jokaisella entisellä puolisolla on velvollisuus huolehtia heidän elatusapistaan ​​ja löytää sopiva asema, joka vastaa heidän kykyjään, ikää ja terveydentilaa. Vain jos hän ei pysty tähän, hänellä on oikeus elatusapuun entistä kumppania vastaan.

Lyhyesti sanottuna: Avioliiton jälkeinen elatusapu annetaan vain avun tarpeessa oleville. Toisaalta entisen aviomiehen on oltava tehokas.

Avioliiton jälkeistä tai eronnettua elatusapua koskeva hakemus voidaan jättää joko avioeron yhteydessä tai jättää erillisessä menettelyssä. Hakijan on todistettava, että hänellä on oikeus avioliiton jälkeiseen elatusapuun.

Elatusvaateen käytännön täytäntöönpanon kannalta tärkeä asia: eronneiden puolisoiden on pyynnöstä annettava toisilleen tietoja tuloistaan ​​ja varoistaan. Erityisesti huollettava voi vaatia entistä puolisoa paljastamaan tulotilanteensa tuloveroarvioiden ja palkkalaskelmien perusteella (itsenäisten ammatinharjoittajien osalta: veroarvio, tuloylityslaskelmat jne.). Tämä oikeus tietoon voidaan panna täytäntöön myös tuomioistuimessa.

2. Mitä avioliiton jälkeinen ylläpito vaatii??

Toisin kuin eronpidon yhteydessä, avioliiton jälkeistä elatusapua koskevissa vaatimuksissa on oltava avioeron yhteydessä erityiset syyt, jotka on määritelty tarkkaan siviililaissa (BGB). Yleisin ja käytännössä merkittävin tapaus on elatusapu, joka johtuu pienten lasten hoidosta yhdessä. On myös muita ylläpitoon liittyviä syitä, kuten sairaus tai harjoittelu.

a) Lastenhoitotuki

Jos vanhempi ei pysty työskentelemään avioeron jälkeen pienten lasten hoidon takia, hän voi hakea lastenhoitotukia vähintään kolmen vuoden ajan lapsen syntymästä.
Tänä aikana hänen ei tarvitse asettaa lasta sänkyyn ja työskennellä, mutta hän voi vapaasti jäädä kotiin. Yli 3-vuotiaille Lasten on huolehtiva vanhempi puolestaan ​​työskentelee yleensä uudelleen, mutta ei välttämättä kokopäiväisesti. Esimerkiksi, jos hän työskentelee osa-aikaisesti, lapsella voi olla oikeus elatusapuun vastaavasti alennettuna lapsen kolmannen elämävuoden jälkeen. Tämä voidaan perustella erityisesti, jos asianomaisen on hoidettava useita pieniä lapsia samanaikaisesti, vaikka ne olisivatkin yli kolme vuotta vanhempia, tai jos kodin ulkopuolella ei ole lastenhoitotarjontaa.

Yksittäisissä tapauksissa voi jopa olla oikeus lastenhoitotukiin lapsuudesta riippumatta, jos siihen on erityisiä syitä, esimerkiksi sairaiden tai vammaisten lasten kohdalla, joiden lastenhoitotarpeet ovat lisääntyneet. Kaikki tämä on sitten todistettava tarkalleen.

b) Iän aiheuttama ylläpito

Eronneella, jonka ikänsä vuoksi ei voida enää odottaa työskentelevän avioeron yhteydessä tai lapsen kasvatuksen päätyttyä, on mahdollisuus vaatia elatusapua vanhuuden vuoksi. Tälle ei ole vahvistettu ikärajaa – Kyseisen henkilön ei tarvitse välttämättä olla saavuttanut lakisääteistä eläkeikää. Pikemminkin on ratkaisevan tärkeää, että juuri ikänsä vuoksi hän ei löydä työtä, joka hänen on ehkä näytettävä toteen. Vanhuudesta johtuva aviopuoliso voi seurata saumattomasti muita elatusapusyitä, esimerkiksi aikaisempaa lastenhoitohuoltoa.

c) sairauden tai vamman aiheuttama ylläpito

Jokaisella, joka todistettavasti ei kykene työskentelemään sairauden takia, on myös oikeus avioliiton jälkeiseen elatusapuun. Sillä on ratkaiseva merkitys, kun sairaus tapahtui: sen on periaatteessa oltava olemassa jo avioeron yhteydessä!
Jos sairaus ilmenee myöhemmin, elatusapu tapahtuu sairauden takia vain, jos elatusapu on jo saatu, esimerkiksi yhteisen lapsen hoidon / kasvattamisen, koulutuksen tai jatkokoulutuksen tai työttömyyden takia. Jos näitä vaatimuksia ei täytetä, jos sairauksia ilmaantuu pitkään avioeron jälkeen, elatusapu voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa tai vaikeuksissa. Elatusapu olisi tällöin myönnettävä oikeudenmukaisuussyistä, katso jäljempänä.

d) työttömyyden ylläpito

Jos avioero ei löydä sopivaa työtä avioeron jälkeen, hänellä voi olla oikeus aviopuolisoon myös entiseen parisuhteeseen. Tätä varten hänen on kuitenkin todistettava, että intensiivisistä ponnisteluista huolimatta hän ei löydä työtä esimerkiksi lähetettyjen hakemusten perusteella.

Tärkeää tietää: Tämä ylläpito syy pätee vain, jos vanhuuden tai sairauden vuoksi lapsella ei ole oikeutta lastenhoitoon tai elatusapuun.

e) lisähuolto

Jos eronneen tulot eivät työllisyydestä huolimatta riitä ylläpitämään elintasoa, johon hän on tottunut avioliiton aikana, hänellä voi olla oikeus ylimääräiseen elatusapuun. Tämä on kuitenkin vaihtoehto vain, jos muuta huoltoa koskevaa syytä ei jo sovelleta. Edellytyksenä on, että hänen entisen aviomiehensä saavat suuremmat tulot ja että tämä oli jo muokannut avioliitto-olosuhteet. Vähemmän palkansaajia on suojattava sosiaaliselta laskulta.

Aikaisemmin käsitelty henkilökohtaisen vastuun periaate, jonka mukaan jokaisen entisen puolison on huolehdittava omasta elatusapustaan ​​avioeron jälkeen, tarkoittaa sitä, että tuomioistuimet myöntävät yhä enemmän ylimääräistä elatusapua. Se on usein perusteltua pitkäaikaisiin avioliittoihin ja äideihin, jotka ovat huolehtineet lapsista ja hyväksyneet siten avioliittoon liittyvät haitat omalle ammatilliselle etenemiselleen. Toisaalta se kielletään yleensä etenkin lapsettomilta ihmisiltä, ​​jotka olivat avioliitonsa aikana kaksinkertaisia ​​ansaitsevia. että käytäntö Ylähuolto myönnetään yleensä vain rajoitetun ajan.

f) Koulutus tai uudelleenkoulutus

Joskus puoliso ei ole aloittanut koulutusta tai hän on lopettanut avioliiton vuoksi. Jos hän haluaa korvata tämän voidakseen löytää sopivan työpaikan ja huolehtia itsestään valmistumisen jälkeen, hän voi hakea myös puolison avioliittoa tällä kertaa. Edellytykset ovat, että hän aloittaa harjoittelun heti avioeron jälkeen, että onnistuneen suorituksen odotetaan tapahtuvan ja että tavanomaista harjoittelujaksoa ei ylitetä.

g) Ylläpito oikeudenmukaisuussyistä

Lopuksi, kuten edellä jo mainittiin, yksittäisissä tapauksissa ja tiukoissa olosuhteissa voi myös olla oikeus puolison avioliittoon ns. Oikeudenmukaisuussyistä. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • On oltava vakavia syitä, joiden vuoksi asianomaisen henkilön ei voida odottaa toimivan.
 • Elatusapujen epäämisen on oltava kummankin osapuolen etujen huomioon ottaen erittäin epäoikeudenmukaisia, ts. Sen on oltava ristiriidassa yleisen oikeudenmukaisuuden tunteen kanssa.

Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa on tarkistettava, täyttyvätkö nämä vaatimukset. Suuri käytännön merkitys on tapauksilla, joissa kyseisellä henkilöllä ei ole entisen puolison kanssa lapsia, joiden perusteella hän voisi vaatia elatusapua, mutta hänen on huolehdittava omasta lapsestaan, joka ei ole avioliittolapset.

Tärkeää tietää: Vastaavan elatusperusteen (a-g) on ​​oltava säännöllisesti saatavilla avioeron yhteydessä. Huoltokysymykset voivat kuitenkin myös muuttua. Sitten uuden huoltosyyn on noudatettava saumattomasti edellistä ja korvattava se tehokkaasti.

3. Avioliiton jälkeisen ylläpidon laskeminen

Avioliiton jälkeisen elatusavun määrän määrittelee avioliitto-suhteet avioeron yhteydessä. Ratkaiseva tekijä on tulot, jotka muokkasivat avioliiton elintasoa. Tästä syystä esimerkiksi kaikki, mikä on tarkoitettu omaisuuden keräämiseen tai joille on suoraan tullut takaisin velan takaisinmaksua, jätetään tästä syystä pois, ja siksi sitä ei ole ollut puolisoiden käytettävissä heidän elämänsä aikana. Ylläpidon laskennassa voidaan suurelta osin viitata siihen, mitä tässä suhteessa on jo tehty erotteluhuollon osalta. Niin sanottu Düsseldorf-taulukko voi myös tarjota suunnan täällä. Jopa avioliiton jälkeisessä ylläpidossa, i.Ü. elatusvelvollisen vähennyskelpoisuus otetaan huomioon. Sinun on maksettava vain, jos olet tehokas vaarantamatta omaasi kohtuullista toimeentuloa.

Koska toisaalta elatusapuun oikeutetuilla on oltava tarpeita, ts. He eivät saa pystyä ylläpitämään elintasoaan, johon he ovat tottuneet, omilta tuloiltaan, heidän ei tarvitse vain työttömyystään hyvittää. Myös vuokratuotot, pääomatulot, jotka lisäävät hänen omaisuuttaan, jne. Otetaan huomioon. Ei perintöjä tai lahjoja, joita hän saa.

Erityispiirteitä sovelletaan, jos eronnut tasa-arvoiseksi useita huollettavia täytyy syntyä, esim. ei tarvitse maksaa vain entisestä aviomiehestään, vaan myös lapsista (lasten tuki Düsseldorfin taulukon mukaan). Tällaisissa tapauksissa tulot eivät välttämättä riitä kaikkien tarjoamiseen. Sitten on asetettava prioriteetit. Laki näkee yhden useille huollettaville sijoitus Ennen: Sen jälkeen oikeus eronneiden aviopuolisoiden aviopuolisoon on esimerkiksi alaikäisten naimattomien lasten alaistukien alainen. Useiden entisten puolisoiden joukossa ne, jotka ovat huollettavia lapsesta tai jotka voivat katsoa taaksepäin pitkäaikaisiin avioliittoihin, ovat paremmassa asemassa kuin entiset puolisot, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia.

4. Avioliiton jälkeisen ylläpidon kesto ja rajat

Laissa ei määritetä tarkkaa ajanjaksoa, jonka kuluessa oikeutettu puoliso voi vaatia elatusapua. Ylläpitoa ei tietenkään tarvita, esimerkiksi jos lapsi on kolme vuotta vanha eikä lapsen tukea enää ole. Vaikka henkilö, joka on tosiasiallisesti vastuussa maksusta, ei enää pysty suorittamaan, elatusvelvollisuutensa voidaan poistaa.

Joissakin tapauksissa elatusapu vanhenee lain mukaan. Tämä koskee edunsaajan uudelleen avioliittoa, rekisteröidyn parisuhteen perustamista tai huollettavan kuolemaa – mutta ei silloin, kun huollettava tapetaan. Tässä tapauksessa elatusvelvollisuus siirtyy perilliselle.

Kuten eroerot, myös avioliiton jälkeinen ylläpito voi johtua karkea epätasa-arvo rajoitettu tai poissuljettu. Edellä mainittujen syiden lisäksi tämä on käytännössä erityisen tärkeää erittäin lyhytaikaisten avioliittojen yhteydessä tai tapauksissa, joissa tosiasiallisesti huollettava henkilö on nyt uudessa kiinteytyneessä avioliitossa.

Avioliiton jälkeinen elatusapu voi myös tapahtua – vaikka se ei olisi perusteltua brutto Kohtuuttomuudesta on kieltäydyttävä tai sitä on rajoitettava – muista oikeudenmukaisuussyistä – ainakin rajoitetusti tai vähennettynä. Rajoilla on kuitenkin rajoituksia, etenkin jos huollettavana olevalla on ollut avioliitosta johtuvia haittoja. Klassinen esimerkki tästä on entinen vaimo, jolla on ollut vähemmän mahdollisuuksia etenemiseen ja pienempi palkka lasten kasvattamiseen käytetyn ajan takia. Mahdollisuutesi huolehtia omasta elatusapustasi ovat sitten heikentyneet avioliiton seurauksena, joten elatusapuasi ei yleensä pitäisi rajoittaa. Edes avioliiton pitkä kesto huomioon ottaen elatusapuvähennysten vähentäminen ei välttämättä ole sallittua.

Toisin kuin avioerossa, eronneet naiset voivat myös tehdä avioliiton jälkeistä elatusapua. Tällaiset elatusjärjestelyt ovat mahdollisia sekä avioliitto- että avioeromenettelyissä.

III. Kaavio: Eroeroeron ja avioliiton jälkeisen ylläpidon välillä

IV Päätelmät

Eron ylläpito ja avioliiton jälkeinen ylläpito ovat kaksi olennaisesti erilaista asiaa, liittyvät toisiinsa erilaisiin vaatimuksiin ja niitä on vaadittava toisistaan ​​riippumattomasti.

 • Oikeus elatustukeen voi olla voimassa avioeroasetuksen tosiasiallisesta asumuserosta oikeudelliseen voimaan saakka.
 • Jos puoliso ei ole aikaisemmin työskennellyt, hänellä ei ole velvollisuutta tehdä sitä eroseron aikana.
 • Avioeron jälkeen sovelletaan henkilökohtaisen vastuun periaatetta. Avioliiton jälkeinen elatusapu annetaan vain niille, jotka tarvitsevat avioeroa ja joilla on tiettyjä lakisääteisiä elatusapua avioeron yhteydessä..
 • Aviopuoliso, ts. sekä asumuseroa että avioliiton jälkeistä elatusapua voidaan rajoittaa tai sulkea pois oikeudenmukaisuussyistä tai rajoittaa tai vähentää.
 • Vapaaehtoinen luopuminen eronpidosta ei ole mahdollista. Sen sijaan eronneet naiset voivat tehdä ilman avioliiton jälkeistä elatusapua.
 • Jos huollettavia on useita, oikeus avioliittopuolison tukeen on ala-alaisten naimattomien lasten alaistuen alainen.

V. Käytännöllinen vinkki

Joissakin tapauksissa voi olla toivottavaa mukauttaa avioliiton jälkeistä elatusapua, jonka perheen tuomioistuin kerran määritteli, koska elinolot ovat muuttuneet.
Elatusvelvollisen on ajateltavissa, että hän ansaitsee yhtäkkiä huomattavasti vähemmän, esimerkiksi työpaikan vaihdon jälkeen. Sitten hänellä on mahdollisuus tehdä ns. Muutosvalitus perheen tuomioistuimeen. Toisaalta, jos elatusapuvelvollinen voi odottaa ennakoimattomia tulojen nousuja, hänen ei tarvitse antaa elatusapuun oikeutetun osallistua siihen, koska korkeammat tulot eivät olleet muodostaneet siviilisäätyä.

Sitä vastoin huollettavien, Erottelu olisi tehtävä seuraavasti: Koska avioeropäivä on ratkaiseva aviopuolisohuolto-oikeuden saamisen kannalta, myöhemmin tapahtuvaa, ennakoimatonta tulotilanteen heikkenemistä ei yleensä voida enää ottaa huomioon. Muutosvalitus voi onnistua vain poikkeustapauksissa. Elatusapuun oikeutetun tulojen nousu voi sitä vastoin johtaa elatusapujen menetykseen. Elatusapupäätöksessä säädetään useimmissa tapauksissa määräaika tällaisille tapauksille. Ellei näin ole, elatusapuvaatimus voi myös auttaa elatusapuun oikeutettua.

LIITTYVÄT ASIAT

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: