13A bafög – terveys- ja sairausvakuutuslisämaksu>

13A bafög - terveys- ja sairausvakuutuslisämaksu>

§ 13a BAföG

(1) Harjoittelijoille, jotka on vakuutettu lakisääteisessä sairausvakuutuksessa sosiaalilain viidennen kirjan 5 §: n 1 momentin 9 tai 10 mukaisesti, sairausvakuutusmaksuvaatimus kasvaa 84 eurolla kuukaudessa. 2 Tarve kasvoi vielä 25 eurolla kuukaudessa sosiaaliturvavakuutuksen pakollisena jäsenenä sosiaaliturvavakuutuksen 20 §: n 1 momentin 9 tai 10 nojalla. 3 Oppisopimusopiskelijoille, jotka ovat velvollisia maksamaan vakuutusmaksuja lakisääteisen sairausvakuutuksen vapaaehtoisena jäsenenä ja joiden terveys- ja pitkäaikaishoidon vakuutusmaksut lasketaan sosiaalikoodien viidennen kirjan 240 §: n 4 momentin 2 kohdan ja sosiaalilain 11. kirjan 57 §: n 4 momentin mukaisesti, 1 ja 2 virke. sen mukaisesti.

(2) Harjoittelijoille, jotka ovat velvollisia maksamaan lakisääteisen sairausvakuutuksen maksuja – lukuun ottamatta 1 kohdan 3 alakohdan tapauksia – vapaaehtoisena jäsenenä tai Saksan sosiaalikoodin viidennen kirjan 5 §: n 1 momentin 13 kohdan mukaan sairausvakuutusmaksujen vaatimusta on lisättävä, mutta enintään 155 euroa. 2 Sosiaaliturvalain yhdennentoista kirjan 20 §: n 1 momentin 12 tai 3 kohdan mukaisesta vakuutusmaksusta pakollisena sosiaalihoitotyön vakuutuksena – lukuun ottamatta 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja tapauksia – todistettujen pitkäaikaishoidon vakuutusmaksujen tarve kasvaa, mutta enintään 34 euroa. kuukausittain.

(3) Oppisopimusoppilaille, jotka yksinomaan

1. ovat vastuussa maksuista yksityiselle sairausvakuutusyhtiölle, joka täyttää sosiaalikoodien viidennen kirjan 257 §: n 2a momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetyt ehdot, ja

2) saada tämän vakuutuksen mukaiset etuudet, jotka ovat luonteeltaan samanlaisia ​​kuin sosiaalikoodin viidennen kirjan etuudet, sairaus- ja äitiyskorvauksia lukuun ottamatta,

kysyntä kasvaa 84 eurolla kuukaudessa. 2 Jos 1 virkkeen 2 kohdassa tarkoitetut etuudet rajoittuvat tiettyyn osaan tukikelpoisista kustannuksista, vaatimusta lisätään sen sijaan todistetuilla rajavakuutusmaksuilla, mutta ei ensimmäisessä virkkeessä määritellyllä määrällä. 3 Niille oppisopimusopiskelijoille, jotka on vakuutettu maksujen suorittamisesta yhdeksännentoista sosiaaliturvakirjan 23 §: n nojalla, on tarpeen yksityisellä vakuutusyhtiöllä, joka täyttää yhdestoista sosiaaliturvakirjan 61 §: n 5 momentin vaatimukset, tarve kasvaa vielä 25 eurolla kuukaudessa. 4 Poiketen siitä, mitä 1-3 lauseessa säädetään, oppisopimusopiskelijoihin, jotka ylittävät sosiaaliturvakoodin viidennen kirjan 5 §: n 1 momentin 9 kohdan ikä- tai lukukauden rajan, 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin..

Hallinnollinen määräys BaföG: n 13 a §: ään

kohtaan 1

13 a.1.1 Sairausvakuutuslisä lisää kysyntää. Se myönnetään, jos oppisopimusoppilaalla on sairausvakuutus. Sitä ei myönnetä, jos harjoittelija on vakuutettu ilmaiseksi perhevakuutuksella. Tämä pätee myös, jos on olemassa myös vakuutusmaksuvastuu.

Jos vakuutusmaksuvastuu alkaa ja / tai päättyy hyväksymisjakson aikana, ilmoitusta on muutettava 53 §: n 1 momentin mukaisesti..

13 a.1.2 Lakisääteisen sairausvakuutuksen maksajina toimivien oppisopimusopiskelijoiden kannalta tarve kasvaa ilman lisätutkimuksia 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla määrällä, koska lakisääteinen sairausvakuutus on aina täysi vakuutus.

Maksuvelvollisten yksityishenkilöiden, jotka ovat vakuutettuja, on otettava huomioon: täyttääkö vakuutusyhtiö SGB V: n 257 §: n 2 momentin a ja 2 b momentin vaatimukset? Voivatko vakuutetut hakea etuuksia, jotka vastaavat luontoissuorituksella SGB V: n etuja, lukuun ottamatta terveys- ja äitiysetuja (ei pelkästään täydentävää sairausvakuutusta)? Onko se täysi vai osittainen vakuutus? Täydellinen vakuutus oletetaan, jos sopimuksessa korvauskorot ovat enintään 100%. Vähennyskelpoinen joillakin alueilla, esim. Kuten hammashoidossa tai hammasproteeseissa, täydellisen vakuutuksen olettamaa ei suljeta pois. Osittainen vakuutus oletetaan, jos sopimuksessa korvauskorot ovat alle 100 prosenttia (esim. Liittovaltion virkamiesten 20 prosentin tariffit tukikelpoisille lapsille). Täysvakuutuksen tapauksessa kysyntä kasvaa ilman lisätutkimuksia 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla määrällä. Osittaisen vakuutuksen tapauksessa on edelleen tarkistettava kuukausittain maksettavien sairausvakuutusten kokonaiskustannukset hakemuksen tekohetkellä ja sisältävätkö sopimukseen liittyvät palvelut myös erikseen laskettavan majoituksen (ts. Majoitus yhden ja kahden hengen huoneissa) ja valinnaiset palvelut sairaalahoidossa (ts. Päälääkärihoito). Jos osavakuutussopimus kattaa nämä erityispalvelut, veloitetaan kiinteämääräinen alennus, joka on kymmenesosa todistetuista sairausvakuutuskustannuksista. Tuen yläraja on 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu määrä.

Harjoittelijan on todistettava, että sairausvakuutuslisän ehdot täyttyvät esittämällä todistus vastuulliselta sairausvakuutusrahastolta tai yksityiseltä vakuutusyhtiöltä. Osittaisen vakuutuksen yhteydessä on myös todistettava sairausvakuutuskustannukset ja onko sopimussuhteessa myös erikseen laskettavaa majoitusta ja valinnaisia ​​palveluita sairaalahoidossa. Jos sairausvakuutusyhtiön tai yksityisen vakuutusyhtiön todistuksessa ei esitetä kaikkia vaadittavia vaatimuksia, oppisopimusopiskelija voi todistaa sen lisätodisteilla (esim. Vakuutus, sairausvakuutuslasku).

Ratkaisevia ovat sairausvakuutuskustannukset hakemuksen tekohetkellä. Hakemushetkelle vaaditaan kuitenkin erityinen kustannusselvitys vain, jos esitettävän terveystodistuksen sisältö antaa syyn uskoa, että korvauksen määrä on muuttunut todistuksen antamisen jälkeen. Rahoitusosuuden määrään tehdyt muutokset, jotka tapahtuvat hakemuspäivän jälkeen, jätetään huomioimatta hyväksymisjakson ajan..

13 a.1.3 Kohdan 13 a.1.1 ja 13 a.1.2 säännöksiä sovelletaan AuslandswalagsV: n 5 §: n mukaiseen sairausvakuutustukeen ulkomailla suoritetun koulutuksen yhteydessä edellyttäen, että vakuutusyritykselle ja vakuutusturvan luonteelle ei aseteta erityisiä vaatimuksia. Jos maksuvelvollinen täysi vakuutus on, tuki maksetaan vakuutuskustannuksista riippumatta. Alennus on mahdollista vain, jos on olemassa osittainen vakuutus.

Tällä sivustolla olevat lait ja määräykset ovat vain tiedoksi eivätkä ole virallisia. Siksi oikeellisuudelle ja ajankohtaisuudelle ei voida takeita.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: